ŠŤASTNÝ, M. Optimalizace uspořádání lisovací linky na výrobu reflektorů ve firmě Automotive Lighting [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubík, Roman

Diplomová práce se zabývá optimalizací uspořádání lisovací linky na výrobu reflektorů ve firmě Automotive Lighting. V první kapitole uvádí autor obecná východiska optimalizace rozmístění technologických pracovišť. Zaměřuje se zejména na stěžejní metody, které lze použít pro analýzu výchozího stavu. V této části jsou uvedena i základní pravidla, která musíme brát v úvahu při každém návrhu rozmístění technologických pracovišť. Dále jsou zmíněny i principy racionalizace řízení výroby. Následuje část analyzující vnitroobjektovou a mezioperační manipulaci na vybraném úseku lisovací linky pro lisování součástí reflektorů. K analýze byl vhodně zvolen Sankeyův diagram toku materiálu mezi technologickými pracovišti a meziskladem. Diplomant navrhuje 4 varianty nového uspořádání úseku linky. Jednotlivé varianty jsou poměrně detailně rozpracovány, až na úroveň výkresu dispozice nového uspořádání pracovišť i s podrobnou kalkulací celkové zastavěné plochy u každé varianty. U všech variant řešení je také vyčíslena doba návratnosti vynaložených investičních prostředků. Autor má tak k dispozici dostatek podkladů pro volbu optimální varianty nového uspořádání linky. Výsledné řešení je zvoleno na základě multikriteriálního hodnocení. Oceňuji také závěrečné ekonomické zhodnocení výsledné varianty, kde jsou mimo nákladů vyčísleny i očekávané přínosy a předpokládané navýšení ročního zisku v příp. její realizace. Práci považuji za zdařilou. Celkově mohu konstatovat, že v ní řešitel prokázal znalost základních principů a metod technologického projektování a vhodně je aplikoval do svého vlastního řešení. Autor přistupuje komplexně i k ekonomickému hodnocení konečného řešení. Správně zde využil všech dostupných podkladů, (včetně nákladů ušlé příležitosti), protože zejména ekonomická efektivnost v praxi rozhoduje o tom, zda bude projekt opravdu realizován. Mohu tedy uvést, že cíl diplomové práce byl beze zbytku splněn. Také po formální stránce je práce na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hrbáček, Jan

Student zpracoval diplomovou práci na téma Optimalizace uspořádání lisovací linky na výrobu reflektorů ve firmě Automotive Lighting. Práce se zabývá změnou rozvržení strojů a zařízení na lisovně, kdy byl kladen důraz na ekonomičnost uspořádání a snížení nákladů na výrobu jednoho dílce. Práce skládá z teoretické části a části praktické. V první jsou dostatečně popsány teoretické možnosti optimalizace rozvržení i uspořádání materiálových toků i nároků na obsluhu. V praktické části je posuzováno jak se stávajícím vybavením optimalizovat lisovnu. Největší přínos spatřuji v její praktičnosti a aktuálnosti. V současné době je velký tlak na snížení počtu zaměstnanců, protože český dělník již není tak laciný jako před patnácti lety. Právě optimalizace a automatizace je cesta jak udržet výrobu v Evropě. Praktičnost práce spočívá ve shromáždění původních dat, která vedou k jednoznačným závěrům a možnostem aplikace výsledků v praxi. Za slabší stránku práce považuji jednostrannost řešení pro jeden daný konkrétní stav. Student neuvažuje ty možnosti výroby, kdy není vyráběn jeden projekt na všech lisech současně, není uvažovaný stav při zmetkovitosti výroby a není dán pro prostor pro budoucí změny v automatizaci linky. Nejednoznačně určené je i multikriteriální hodnocení. I přes tyto zmíněné nedostatky, které budou diskutovány v otázkách oponenta, považuji práci za přínosnou a navrhuji ji hodnotit za B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 50459