VRÁNA, J. Třírotorový lopatkový stroj pro klimatizační systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Škorpík, Jiří

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Fiedler, Jan

DP se zabývá možnostmi zvýšení účinnosti chladícího cyklu klimatizační jednotky pro letadla modernizací stávajícího systému přidáním kompresoru. Výpočet byl proveden pro všechny komponety turbochladící jednotky. Návrh axiálního ventilátoru byl ověřen pomocí programu Fluent. Důležité bylo provedení citlivostní analýzy, ze které vyplynul vliv jednotlivých komponent. Spirální skříně jsou provedeny velice jednoduše, nebylo by možno modelovat jejich tvar jinak než lineární funkcí? Diplomová práce splnila základní zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 49048