PODOLA, D. Parametrická studie zařízení pro zpětné získávání tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Fišer, Jan

Hlavním cílem diplomové práce Davida Podoly byla parametrická studie provozních parametrů přepínací decentrální regenerační jednotky s bližším zaměřením na studii parametrů keramického výměníku. Diplomant při řešení postupoval velice systematicky a pro měření provozních parametrů a získání dat pro validaci CFD modelu vytvořil vlastní měřicí trať , kterou instaloval a provozoval v rodinném domě své rodiny. Provedl dvě kompletní sady měření v prosinci 2011 a únoru 2012, na jejich základě vyhodnotil hlavní provozní parametry zkoumaného výměníku. Následně vytvořil CFD model použitého voštinového výměníku a provedl porovnání a validaci výsledků transientních simulací s daty získanými z měření. V závěru práce pak porovnal vliv geometrie kanálku výměníku na účinnost výměníku, ačkoliv vzhledem k vysoké časové náročnosti měření a validace CFD byla tato část zpracována jen ve velmi omezeném rozsahu. Při řešení DP získal diplomant velké množství dat, výsledků a poznatků, které detailně zpracoval, což mělo za následek i poněkud větší rozsah diplomové práce. Student po celou dobu zpracování diplomové práce postupoval samostatně, pravidelně konzultoval získané poznatky i další postup prací a zvládnul časově náročné experimentální měření i simulace. Doporučuji diplomovou práci pana Davida Podoly k obhajobě a hodnotím ji stupněm velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Volavý, Jaroslav

Diplomová práce pana Podoly s názvem PARAMETRICKÁ STUDIE ZAŘÍZENÍ PRO ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA pojednává o možnostech zpětného získávání tepla (ZZT) při větrání místností. Cílem práce je parametrická studie provozních parametrů přepínací decentrální jednotky s bližším zaměřením na studii parametrů keramického výměníku pomocí CFD. Práce obsahuje krátký, ale dostatečný úvod do problematiky větrání místností. Práci lze dále tematicky rozdělit do dvou částí: experimentální a výpočetní. Experimentální část, tvořena kapitolou 2, se zabývá proměřením výměníku pro ZZT pro různé průtoky vzduchu výměníkem a teplotní rozdíly před a za výměníkem. Je zde velice precizně popsána měřicí aparatura se zabudovaným výměníkem, její instalace v místnosti a metodika měření. Bohužel samotné vyhodnocení dat už tak vysokou úroveň nemá. Vzorce pro stanovení různých veličin jsou občas popsány chaoticky, význam některých indexů není vždy zřejmý. Vzorec 2.5 pro výpočet směrodatné odchylky je chybný. Lze jen stěží posoudit, zda se jedná jen o chybné uvedení vzorce nebo zda byl tento vzorec použit pro následné zpracování naměřených dat. Dále je v této kapitole stanovena účinnost výměníku pro různé parametry větracího cyklu. Poslední část kapitoly se zabývá získáním okrajových podmínek a validačních kritérií pro CFD simulaci. Zde vyvstává otázka, zda má smysl odhadovat nejistotu měření typu A na základě dvou naměřených hodnot (cyklů). Také nejistota typu B zde není uvedena jednoznačně. Ve výpočetní části je nejprve provedena validace použitého CFD modelu (kapitola 3) a validovaný CFD model je použit pro parametrickou studii (kapitola 4). Fáze ladění CFD modelu je popsána zbytečně moc podrobně. Naopak z popisu nastavení CFD modelu není poznat, zda pro výpočet proudění vzduchu ve výměníku byl použit laminární nebo turbulentní model proudění a další důležitá nastavení. Závislost účinnosti výměníku na geometrických parametrech výměníku vzhledem k časové náročnosti CFD výpočtu stanovena nebyla, je pouze diskutována v poslední části kapitoly 4. Celkově lze úroveň práce hodnotit i přes občasné překlepy a nejasnosti ve vzorcích jako velmi dobrou. Její velký rozsah by se dal redukovat vypuštěním některých částí, které nejsou pro další části práce zcela relevantní nebo jsou zbytečně moc podrobné. Plynulost a logická posloupnost textu je často narušována množstvím poznámek, které by bylo lépe zakomponovat do samotného textu. Cíle práce byly splněny pouze částečně, ale vzhledem k faktu, že už jen experimentální část by svým rozsahem splňovala podmínky kladené na diplomovou práci, lze toto akceptovat a práci doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 50489