KAPOUN, L. Radiální pístový hydrogenerátor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Klas, Roman

Student se v bakalářské práci věnoval studiu hydraulických převodníků konkrétně hydrogenerátorů se zaměřením na radiální pístový hydrogenerátor. Nejprve ozřejmil obecné vlastnosti, vztahy a charakteristiky tekutinových strojů, vyjmenoval jejich přednosti a nedostatky a rozpracoval teorii týkající se radiálního pístového hydrogenerátoru. Následně popsal základní konstrukční prvky a zmínil vztahy definující velikost průtoku v závislosti na natočení rotoru pístového hydrogenerátoru. Rozborem hlavních parametrů provedl základní analýzu vlivu jednotlivých členů ovlivňujících průtok a zhodnotil jejich vliv na přesnost používaného vztahu, nerovnoměrnost průtoku i praktické důsledky týkající se např. volby obvyklého počtu pístků. Vzhledem k nevynucené časové tísni došlo na zásah vedoucího práce k jistému zjednodušení v samotném zadání bakalářské práce a původně plánovaná analýza průtoku se omezila na konkrétní příklady, které nemohly pokrýt všechny možné alternativy. Jistou chybou může být také nižší míra propracovanosti rozboru průtoku hydrogenerátoru v již zúžených mezích. V tomto ohledu by si téma zasloužilo větší pozornost a především větší důraz na stupeň vyhodnocení odchylek průtoku vyjádřeného dle jednotlivých vztahů. Po formální stránce má text dobrou grafickou úroveň, ale obsahuje také malé množství gramatických chyb. Struktura práce je v zásadě přehledná. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Šperka, Oldřich

Koncepce bakalářské práce V úvodní části autor v krátkosti popsal historii vzniku hydrogenerátorů, včetně jejich obecného popisu a zdůraznil jejich význam v technické praxi. Práce dále pokračuje teoretickou částí, kde autor podrobněji rozebírá funkci hydrogenerátorů, jejich rozdělení a formou přehledné tabulky rovněž uvedl čtyři základní typy v různých variantách. Uvedl také základní výpočetní vztahy. V této kapitole je rovněž graficky uvedeno srovnání teoretických a skutečných charakteristik čerpadel s odůvodněním vzniku odchylek mezi těmito křivkami. Kapitoly 1.3 až 1.6 jsou věnovány popisu zubových, šroubových, lamelových a pístových hydrogenerátorů. Ke každému zmíněnému typu je připojen obrázek se stručným popisem funkce a popisem jejich výhod a nevýhod. V souladu se zadáním bakalářské práce se autor zaměřil na radiální pístové hydrogenerátory. Popsal jejich základní princip, konstrukci a provedl rozbor vlivu excentricity hlavního rotoru a počtu pístů na velikost pulsací průtoku. Na závěr autor shrnul celou bakalářskou práci, kde okomentoval zjištěné výsledky a vyzdvihl významnou úlohu hydrostatických čerpadel, zejména pak radiálního pístového hydrogenerátoru. Zhodnocení bakalářské práce Výčet hydrogenerátorů v této práci zahrnuje pět nejběžněji používaných typů. Zde bych vzhledem k rozsahu problematiky uvítal, kdyby autor uvedl i méně často používané hydrogenerátory a provedl jejich obsáhlejší srovnání. Jedním z bodů zadání této bakalářské práce bylo srovnat vliv velikosti pracovní komory na pulsacích průtoku. Toto jsem však v práci nenalezl. Celková struktura a přehlednost práce je dobrá. Text je vhodně doplněn obrázky, jejichž kvalita je vesměs dobrá, ale ve dvou případech nekorespondují odkazy v textu s jejich očíslováním. V mnoha pasážích se autor dopustil interpunkčních a stylistických chyb. I přes některé výhrady se domnívám, že cíle, které tato bakalářská práce měla, byly vesměs dosaženy. Celkové hodnocení, doporučení k obhajobě Přes určitou stručnost a občasné neobratné formulace, pan Lukáš Kapoun vypracoval bakalářskou práci dobře a prokázal tím, že je schopen orientovat se v problematice. Z tohoto důvodu doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 50482