STÍSKALOVÁ, R. Analýza podnikatelského prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Breinek, Pavel

1. Uveďte daňové výjimky, jejichž zrušení by prospělo firmě. 2. Uveďte možnosti rozšíření obchodní činnosti firmy do SR. Jaké jsou očekávané náklady a výnosy?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C
Přínos a praktické využití návrhu C
Iniciativa a samostatnost při zpracování D
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kubajura, Pavel

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 57628