FIALA, M. Chování lubrikační emulze a pryskyřice ve výrobě minerální plsti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Petr

Bc. Michal Fiala, který vypracoval diplomovou práci s názvem "Chování lubrikační emulze a pryskyřice ve výrobě minerální plsti", projevil značnou zručnost při zpracování rešerše a práci s anglickým textem. Velké úsilí věnoval rovněž experimentálnímu řešení diplomové práce. Rychle si osvojil potřebné znalosti a začal uplatňovat vlastní přístup k řešení dané problematiky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šoukal, František

Diplomant Bc. Michal Fiala předložil velice kvalitní diplomovou práci jak po stránce věcné tak i formální. Práce se zabývá aktuální řešenou problematikou požární bezpečnosti močovino-fenol-formaldehydového pojiva používaného v podniku Saint-Gobain Orsil pro povrchovou úpravu minerální vaty. Analýza a popis celé problematiky zahořívání pojiva je bezesporu velmi náročný úkol vzhledem k celé řadě aditiv používaných při přípravě pojiva, nestálým podmínkám ve "špinavé i suché" části filtrační komory a celé řadě dalších faktorů, které mohou sehrát úlohu v procesu zahořívání pojiva. Diplomant v experimentální části práce použil několik instrumentálních metod s cílem analyzovat chování pojiva za zvýšené teploty ve vztahu k výskytu hořlavých látek a látek podléhajících silně exotermním reakcím, a to pojiva vytvrzeného na minerální vlně a pojiva z filtrační komory linky. Výsledky diplomové práce ukazují, že používané pojivo obsahuje určité množství nezreagované močoviny. Diplomant experimentálními výsledky potvrdil, že působením zvýšených teplot na pojivo i volnou močovinu dochází ke vzniku směsi plynných produktů, z nichž některé jsou hořlavé. Velmi kladně hodnotím konstukci vlastní experimentální aparatury pro stanovení plynných produktů pyrolýzy minerální vaty s možností použití velkého množství vzorku lépe odpovídající reálným podmínkám než stanovení TG-EGA. Diplomová práce Bc. Michala Fialy je celkově na velice dobré úrovni a prokazuje schopnost diplomanta samostatně shromažďovat experimentální výsledky a následně je odpovídajícím způsobem vyhodnocovat a vyvozovat z nich přiměřené závěry. Diplomovou práci Bc. Michala Fialy hodnotím známkou A a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 23816