ZEMAN, M. Uplatnění marketingu v sektoru služeb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Chalupský, Vladimír

Autor se soustředil na bezesporu zajímavou oblast přípravy a tvorby marketingové strategie firmy, prokázal schopnost orientovat se v odborné literatuře a zvolit adekvátní metody analýzy. Úroveň práce ovlivnily nedostatky ve všech etapách jejího zpracování - nedůsledné provázání teoretických pasáží s analýzou a návrhy, nejasná interpretace výsledku výzkumů, nekomplexní posouzení možných variant, nedostatečně propracované návrhy. Kromě již uvedených dotazů bych uvítal odpovědi na tyto dotazy: Jakým způsobem lze kvantifikovat "zvládnutí" marketingového mixu? (viz tvrzení na str. 31: "Produktový marketing má .... zvládnutý ze dvou čtvrtin...")

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části E Návrhová část směřuje k naplnění hlavního cíle bakalářské práce, autor prezentuje několik návrhů, jejich úroveň je značně proměnlivá. K této části mám řadu připomínek: - autor se odkazuje na výsledky marketingového výzkumu, tyto ale v práci nejsou systematicky komentované - je zde jen uvedený výsledek šetření ve formě grafu v příloze (jde o ochotu zaplatit za nový produkt více, "než ukázal marketingový průzkum" (str. 46) Samotná logika propočtu dvou variant bodu zvratu nemá chybu, to je obvyklý postup, ale má význam jen tehdy, pokud vycházíme z reálných čísel (jinak si lžeme do kapsy a to není pro nastavení (marketingové) strategie šťastné, rozhodně to není konzistentní a považuji to za výraznou slabinu návrhů. Jiný příklad nedotažených návrhů vidím v propočtu nákladů na dopravu, kde autor zcela pomíjí částku odpisů za automobil, uvažuje zde s průměrnou spotřebou vozidel a cenou paliva. V diskusi prosím o zdůvodnění tohoto přístupu. Jako zcela neadekvátní účelu návrhové části práce považuji návrhy na vyplnění elektronické objednávky... Další návrhy jsou spíše jen naznačené, kladně hodnotím snahu o propočty nákladů na reklamu a snahu o formulaci cílů marketingové strategie s využitím principu SMART.
Přínos a praktické využití návrhu D Vzzhledem k připomínkám, které jsou obsažené v tomto hodnocení, soudím, že praktické využití návrhu bude jen velmi omezené. Provedený výzkum, založený na velmi malém počtu otázek nemůže poskytnout pro rozhodování o (marketingové) strategii dostatek relevantních údajů - a to nejen vzhledem k omezenému okruhu zjišťovaných údajů, ale také vzhledem k omezenému vzorku respondentů.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Autor zpracoval téma samostatně, s průběhem samotného řešení si poradil sám, na mé připomínky v závěrečné fázi redakce textu pružně reagoval.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň D Z formálního hlediska je diskutabilní zařazení SWOT analýzy na samotný začátek analytické části práce - SWOT analýza je typicky sumarizační přehled zjištěných faktů, obvykle slouží k přehlednému uvedení argumentů, zjištěných v průběhu celé analytické fáze... Nejasná je také logika uspořádání textu - mám na mysli uvedení grafů 1 -4 v textu, zatímco jiné grafy jsou uvedeny v příloze. Samotné popisy názvu grafů 1 - 4 (str. 32 - 33) jsou nesrozumitelné (viz např. Graf 4:4.) Práce obsahuje - z pohledu odborné jazykové terminologie - některé "perly" - viz např. pojem "obyčejní lidé" (str. 36). Jak byste v pojmech marketingové teorie označil tuto skupinu respondentů? Také časté odkazy na spolupráci s paní vedoucí jsou v tomto druhu projektu irelevantní - je zřejmé, že pro zpracování tohoto tématu jste musel vycházet z řady zdrojů, jedním z nejcennějších je pak osoba majitele/majitelky, ale těch odkazů je zde příliš. Nakonec, je to na Vás, jak si dané argumenty obhájíte... Další nesrovnalost při posuzování odborné jazykové úrovně spočívá v určitém "zjednodušování" - jak jinak si vysvětlit obraty typu: "...pro jistotu zisku, budu každý údaj upravovat spíše pesimisticky"?
Splnění cíle a rozsahu zadání A Autor provedl analýzu a předložil doporučení, z tohoto pohledu cíle splnil, rozsah práce je v přijatelné toleranci.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) D V teoretické části je zmíněna řada témat, která pak v analýze a v návrzích nejsou nijak využita. Bez přímé vazby na analytickou a návrhovou část práce tak teorie působí jako "vata" (zmínky o "koncepcích v podniku" - část 1.3; o postupu marketingového výzkumu...)
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C Analytická část obsahuje jednak údaje o společnosti, jednak údaje o způsobech prezentace firmy, marketingu produktů. Autor prezentuje marketingové průzkumy, jejich popis v textu je poněkud nepřehledný. Kladně hodnotím to, že autor si je vědom omezené reprezentativnosti provedených šetření. V práci postrádám systematickou analýzu konkurenční nabídky.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Pospíchalová, Dana

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 49067