LIPENSKÁ, M. Fotokatalytická inaktivace kvasinek v průtočném reaktoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselá, Mária

Diplomantka prokázala schopnost samostatně pracovat na zadaném úkolu. Její přístup práce byl konstruktivní a tvůrčí. V termínu vymezeném na experimentální práce prokázala výborné organizačné schopnosti. Dokázala skloubit čas mezi prací v laboratoři, studiem teoretických informací a vyhodnocením naměřených dat. Je spoluautorkou příspěvku na mezinárodní konferenci v Brně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Drbohlavová, Jana

Diplomantka předvedla velmi pěknou, experimentálně vysoce náročnou práci a získala velice zajímavé výsledky na poli antimikrobiálního účinku tenké vrstvy oxidu titaničitého.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 5462