TOBIÁŠOVÁ, T. Studium průniku vybraných degradačních produktů syntetických polymerů do životního prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Čáslavský, Josef

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování C
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vávrová, Milada

Předložená diplomová práce byla zaměřena na studium průniku vybraných degradačních produktů syntetických polymerů typu polyuretanů do některých složek životního prostředí. Lze se domnívat, že tyto kontaminanty se mohou do složek životního prostředí distribuovat ze skládek komunálního odpadu, kam se výrobky z těchto polymerů dostávají ve formě pevného odpadu. Práce byla zaměřena zejména na fotodegradované měkké polyuretanové pěny. Vzorky byly připraveny na Ústavu materiálu FCH VUT v Brně v rámci fakultního výzkumného záměru. Teoretická část práce je přehledná a poskytla diplomantce dostatek poznatků, které mohla zúročit ve své experimentální práci. Do formy literárního přehledu jsou zpracovány informace o polymerech, jejich druzích, včetně biodegradabilních polymerů. Dále jsou zde popsány environmentální reakce probíhající v přírodě, které mohou mít za následek přeměnu výrobku na látku nebezpečnou pro životní prostředí. Poslední kapitoly této části jsou zaměřeny na popis polyurethanů a na přehled metod jejich analýzy, zahrnujících preanalytické i analytické postupy. V experimentální části jsou popsány veškeré pracovní postupy ; je zde prezentována také databáze a literatura potřebná pro interpretaci hmotnostních spekter. Diplomantka použila pro identifikaci látek přítomných v extraktech z polyurethanových pěn jako vhodnou analytickou koncovku plynovou chromatografii s hmotnostní detekcí, u které optimalizovala podmínky analýzy. Z výsledků zpracovaných do přehledných tabulek je zřejmé, že se nepodařilo identifikovat všechny sloučeniny. To se patrně projevilo i ve zpracovaném závěru, který je velmi stručný a poněkud nepřehledný. Podle mého názoru se diplomantka měla pokusit alespoň o určení některých metrologických parametrů optimalizované metody, stejně jako se domnívám, že diskuse by měla být obšírnější.Na základě posouzení této práce lze konstatovat, že podstatně lépe je zpracována část teoretická, než část praktická. Na základě toho hodnotím předloženou diplomovou práci kvalifikačním stupněmj "velmi dobře" - B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Využití literatury a její citace A
Závěry práce a jejich formulace B Práce byla zaměřena na studium průniku vybraných degradačních produktů syntetických polymerů do životního prostředí. Diplomantka získala zajímavé poznatky, které však zcela neobjasnila v diskusi.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 5460