ŠILHAVÝ, M. Vliv lanthanoidů na fázové transformace vysokoteplotní supravodivé keramiky řady Bi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Petr

Bc. Miroslav Šilhavý přehledně zpracoval svou diplomovou práci s názvem: Vliv lanthanoidů na fázové transformace vysokoteplotní supravodivé keramiky řady Bi. Přestože porucha na obou DTA, tj. na přístroji pro řešení DP zcela nezbytného, zabránila naplnění všech cílů práce, byla v diplomové práci rozvinuta alternativa zabývající se vlivem atmosféry na průběh transformací HTS Bi2212. Jejímu zpracovaní věnoval diplomant značné úsilí a prokázal značnou experimentální zkušenost a odpovídající znalosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Havlica, Jaromír

Jedná se o mimořádně perspektivní oblast výzkumu, kde vysvětlení jevů se opírá o poměrně malý soubor materiálů, který by poskytl dostatečnou bázi pro zhodnocení principu supravodivosti a hledání nových cest pro zvyšování teploty použití. I když pokrok v syntetické části je mimořádný, v současnosti existuje řada sloučenin, které vykazují supravodivý efekt, je stále potřeba hledat nové možnosti syntézy. Hledání podmínek syntézy je náplní předložené diplomové práce. Experimentální práce zaměřené na syntézu 2211 bismutité fáze umožnila přípravu materiálu, který prokazoval supravodivé vlastnosti. Práce je napsána pečlivě a zpracování výsledků je na výborné úrovni

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 23815