BALHAROVÁ, G. Možnosti osvětlení vozidel pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Tokař, Stanislav

Předložená práce splňuje zadání a obecné požadavky na diplomovou práci magisterského studia. Studentka prokázala dostatek aplikačních schopností, že je schopná samostatně řešit a písemně prezentovat zadaný inženýrský problém. Během zpracování práce studentka mnohokrát konzultovala s vedoucím a rady účinně zapracovala do své práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Práce splňuje všechny základní vytýčené cíle. V úvodu se studentka zabývala popisem základních fyzikálních veličin osvětlovací techniky, technickým popisem jednotlivých typů světlometů a moderními systémy osvětlovací techniky. Následně provedla a vyhodnotila vlastní měření dosvitu a intenzit osvětlení. V poslední části se věnovala srovnání naměřených hodnot s izoluxovými diagramy výrobce a jejich využitím ve znalecké praxi.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Úroveň zpracování teoretické části se jeví jako velice přehledná pro utvoření uceleného přehledu v dané problematice. Studentka čerpala z nejmodernějších dostupných podkladů. V této části rovněž prokázala využití poznatků získaných studiem.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Praktická část práce obsahuje měření vlastností světlometů vybraných vozidel s následným vyčerpávajícím vyhodnocením naměřených hodnot. Dále jsou vypracovány diagramy intenzity osvětlení a jejich rozsáhle porovnání s izoluxovými diagramy výrobce.
Odborná úroveň diplomové práce A Práce je na slušné odborné úrovni, je užita jednotná odborná terminologie.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Provedené porovnání naměřených hodnot a diagramů výrobce a jejich vyhodnocení se jeví jako přínosné pro znaleckou praxi.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Citace a přehled literatury je uveden, vesměs v souladu s normou ČSN ISO 690.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Práce je po formální stránce přehledná. Grafickou úpravu práce shledávám jako povedenou. Jazykovou úroveň částečně snižují velice často se opakující slovní spojení.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kresta, Vojtěch

Předložená práce splňuje zadání a obecné požadavky na diplomovou práci magisterského studia. Studentka prokázala aplikačních schopností, že je schopna samostatně řešit a písemně prezentovat zadaný inženýrský problém.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Zadané cíle splnila ve všech bodech.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Zvolený přístup k řešení diplomové práce je srozumitelný a na sebe logicky navazující.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B Úroveň zpracování je na velmi dobré úrovni. V teoretické části uvádí studentka v některých oblastech již dnes ne zcela aktuální informace.
Obtížnost a správnost řešení C Zvolená metoda měření se jeví jako jednoduchá. Porovnání naměřených dat s izoluxovými mapami shledávám stručné a transparentní.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Přínos práce spočívá v základním ověření možnosti využití izoluxových map ve znalecké činnosti, především pro obecnou představu o dosvitu a intenzity osvětlení světlometu.
Odborná jazyková úroveň C Odborná jazyková úroveň je odpovídající diplomové práci. V praktické části se autorka nevyvarovala použití stále stejných větných spojení.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Písemné a grafické zpracování je na poměrně vysoké úrovni.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 49074