ČEŠKA, M. Transport elektrického náboje v organických neuspořádaných materiálech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Weiter, Martin

Matěj Češka splnil požadavky specifikované v zadání bakalářské práce. Při řešení práce postupoval student samostatně jak při experimentální části práce tak i při následném zpracování a vyhodnocení výsledků. V přístupu studenta jsem ale postrádal větší systematičnost a promyšlenější postup, což se projevilo jak při dodržování stanoveného harmonogramu tak i při následném vyhodnocování experimentu. Toto mohlo být částečně zapříčiněno i velkou náročností studované problematiky. Nicméně výsledná práce je zpracována na dobré úrovni a je možno ji doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků C
Celkový přístup k řešení úkolů B
Využívání konzultací při řešení práce B
Závěry práce a jejich formulace B
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Navrátil, Jiří

Autor v úvodní teoretické části zpracoval velice kvalitně téma fotovoltaiky a organických solárních článků. V této části však autor používá až moc stručných formulací, které by si zasloužili přesnější definování (strana 8 odstavec 2.1.3). Práce je systematicky a přehledně členěna a vytváří dobrý rámec nad tématem organické fotovoltaiky. Autor v práci používá zkratky, které nejsou v textu vysvětleny (str. 9 LED). V experimentální části autor popisuje široké spektrum použitých materiálů ovšem chybí zde detailnější popis s upřesněním odkud daný materiál pochází (společnost poskytující materiál či syntéza v laboratoři) a jeho další pro práci podstatné fyzikálněchemické vlastnosti (např. tloušťka vrstvy). Autor se v experimentální části vyjadřuje k výsledkům měření volt-ampérových charakteristik, ale z textu není jasné, zda šlo o měření opakované či jen jedním měřením získané. V experimentální části autor porovnává pomocí volt-ampérových charakteristik chování jednotlivých uspořádání struktur, ale v zásadě zde chybí obecné vysvětlení co autor vlastně volt-ampérovými charakteristikami sledoval. Přes výše zmíněné nedostatky je práce zpracována kvalitně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 23813