OBUCH, M. Technicko-provozní porovnání letounů pro dopravu aerotaxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kujal, Tomáš

Diplomant ve své práci zpracoval komplexntí analýzu výběru vhodného letounu pro leteckou dopravu aerotaxi. Věnoval se jak ekonomice provozu, tak legislativním a technicko-provozním aspektům této činnosti a také popisu a porovnání zástupců jednotlivých kategorií letounů. Práce je na velmi dobré úrovni. Dilomant pracoval iniciativně, byl schopen získat a vhodně zpracovat množství informací během konzultací s odborníky z praxe. Po formální stránce bych práci vytknul jen několik drobností - chybí popisy os některých grafů, u některých tabulek nejsou uvedené jednotky. Diplomant se také nevyhnul několika překlepům (především doporučuji opravit údaj v kapitole „Závěr“ ze 100km na 1000km).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Chlebek, Jiří

Diplomant přistoupil ke zpracování zadaného tématu velmi svědomitě. Práce je zpracována velmi podrobně a komplexně. Bohužel se autor nevyvaroval drobných nepřesností. Například v kapitole 2.1.5 se odvolává na zákon č.49/1997 Sb., ale rozdělení leteckých prací popisuje v podmínkách Slovenské republiky. V kapitole 6.2 uvádí autor výsledné hodnoty provozních nákladů bez blížší specifikace provádění samotných výpočtů. Z formálního hlediska lze autorovi vytknout několik pravopisných a stylistických nepřesností. Dále pak v seznamu zkratek nejsou uvedeny všechny, které jsou použity v textu a nejsou seřazeny abecedně. Rovněž postrádám u cizojazyčných zkratek jejich české významy. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 29507