MATOUŠEK, K. Řešení problematiky ohýbání dílců z tenkostěnných profilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Samek, Radko

Zadání DP je možno považovat za náročné, poněvadž řešení vyžadovalo zajištění,provedení a vyhodnocení experimentů. Kromě toho bylo a stále je k dispozici málo informací v odborné literatůře. Měl ujasněnou metodiku postupu řešení,která zohledňovalala též technologické zájmy podniku Edscha, kde mu byly poskytnuty polotovary a umožněno provedení potřebných zkoušek. V řešení jde o zcela novou problematiku (deformační chování trubek tenkostěnných-hranatého profilu- při ohybu). Jeho DP pokrývá určitý rozsah řešení projektu Standard (grantový specifický výzkum VUT. Diplomant je členem řešitelského týmu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Forejt, Milan

Diplomová práce Karla Matouška je zaměřena na technologii ohybu tenkostěnných trubek kruhového a čtverhranného profilu. Ve smyslu zadání je diplomová práce úplná. Studijní část DP, v kapitole 1 je správně zaměřena na přehled o výrobě a technologii zpracování polotovarů trubek. V obecné problematice (kapitola 2) matematického popisu ohybu cestou stanovení deformačních, napěťových a silových parametrů se opírá o osvědčené literární podklady. V kapitole 3 diplomant uvádí výsledky experimentálního ohýbání tenkostěnné trubky čtvercového profilu 20 x 20 o tl. 2 mm pro tři vnitřní poloměry ohybu 21, 57 a 131 mm. Uvádí i diagram mezních stupňů přetvoření- DMSP pro ohyb trubek Woodova typu (obr.3.1.2), ale bez interpretace dosažených výsledků, které dále posuzuje z hlediska deformace příčného průřezu a ztenčení vnější stěny v oblasti tahového namáhání. Výsledky uvedené na grafu č.1 na str.29 ukazují na v celku dobře zvolený rozsah krajních poloměrů ohybu pro správnou interpretaci a pro doporučení mezního poloměru ohybu pro požadovanou přesnost tvaru. Konstrukční řešení nástroje pro ohýbání (kap.4) řeší cestou rozboru vlivu jednotlivých dílů nástroje a jejich přesnosti sestavení na výsledek správného ohybu tenkostěnných profilů. V kap.5 je rozebrán silový rozbor při ohýbání předmětného dílce se dvěma poloměry ohybu. Nejprve uvažuje model s lineárním zpevněním, ale pro výpočet ohybových momentů používá model bez zpevnění, protože použité materiály, jak je zřejmé v kapitole 6, nezpevňují. Výsledky experimentálních zkoušek obsahují tahové diagramy vzorků 3 materiálů odebraných ze stěn čtyřhranné trubky bez svaru a se svarem. Výsledkem je výběr oceli E220 s největší tažností a s nejmenšími rozdíly mezi stěnou bez svaru a se svarem. Dále rozsáhlé výsledky měření deformace čtyřhranného průřezu trubky jsou posouzeny z hlediska požadavku na geometrii předmětné součásti. Diplomant uvádí i další doporučení pro řešení projektu Standard. Zhodnocení nákladů je ovlivněno výraznou pořizovací cenou ohýbačky, nemůže postihnout cenu ostatních technologických operací při výrobě předmětné součásti a samozřejmě je orientační. Závěry jsou v souladu s dosaženými výsledky řešení. Předložená diplomová práce představuje obtížnější řešení s aplikacemi nejenom běžných vzorů. Velmi kladně lze hodnotit přístup k analýze příčin deformace čtverhranného profilu s návrhem na jejich odstranění volbou správné technologie ohýbání. Doložené výsledky řešení a jejich zpracování jsou obtížněji přezkoumatelné ale jsou technicky přijatelné. Doporučuji diplomovou práci Bc.Karla Matouška k obhajobě před státní zkušební komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 29504