BURDA, P. Příprava trojvrstev Ag/Co/Ag [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Čechal, Jan

Student se v rámci bakalářské práce aktivně podílel na realizaci ultratenkých trojvrstev Ag/Co/Ag připravovaných na Si substrátech. V rámci bakalářské práce byla provedena kalibrace efuzních cel poskytujících atomární svazky Ag nebo Co. Byl studován vliv Si substrátů na růst Ag užitím metod XPS a AFM. Student svou prací položil základy depozice Ag a přípravy vrstevnatých struktur Ag/Co/Ag pomocí napařování na Ústavu fyzikálního inženýrství. Nad rámec zadání bakalářské práce bylo provedeno i měření magnetických vlastností struktury Ag/Co/Ag. Proto lze konstatovat že student splnil všechny úkoly zadání, projevoval zájem o danou problematiku a při práci si počínal snaživě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kolíbal, Miroslav

Předložená bakalářská práce se zabývá vysoce aktuálním tématem přípravy ultratenkých vrstev pro aplikace v plasmonice. Sestává se z celkem 8 kapitol. Chybí zde úvod, který by čtenáři přiblížil obsah práce, a stmelil tak jednotlivé oddíly do jednoho celku – zejména první stránky a kapitoly působí roztříštěným dojmem. To platí i o podkapitole 7.3, jejíž podstatná část (popis měřící aparatury) patří do kapitoly 4. Práce obsahuje minimum překlepů a jen několik gramatických chyb, některým obrázkům bych vytkl nedostatečný popis (zejména Obr. 3 a 9). Poměrně často se vyskytuje tvrzení o „vhodných“ či „optimálních“ vlastnostech, aniž by bylo vysvětleno, co je tím myšleno. Některé formulace jsou nepřesné a nešikovné („proud iontů“, „metoda získání iontů“, „částice s vyšší volnou povrchovou energií“, začátek kapitoly 2 pojednává spíše o relaxaci a ne o rekonstrukci atd.), porozumění textu však nebrání. To se nedá říci o tvrzení na str. 18 o podmínkách pro efúzní tok, které není pravdivé. Experimentální část obsahuje velice zajímavé systematicky zpracované výsledky, které se autor nebojí komentovat a porovnávat s literaturou. Tvoří tak výborný základ pro další experimenty. Přes kritiku uspořádání a stylistiky považuji práci za velmi dobrou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 29511