MACHEK, O. Fuzzy modely map pro pohyb mobilních robotů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Zadání diplomové práce studenta Machka bylo jak po stránce odborné tak i časové středně náročné. Během vypracování diplomové práce práce jsem očekával větší samostatnou aktivitu a vlastní inspiraci ve vytyčování dílčích cílů a dílčích metod. V důsledku toho student využíval velmi často časově delších konzultací. Přesto ale musím konstatovat, že výsledky, kterých student dosáhl, mě uspokojily.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Burian, František

Student měl dle zadání prozkoumat technologie fuzzy modelování map, jejich tvorbu a použití pro navádění robotů. Zadání bylo vzhledem k jeho strohosti bez výhrad splněno. Student ve své práci podrobně popisuje celou teorii, která je potřeba pro pochopení posledních pasáží textu. Velká část textu práce je věnována obecnému popisu známé teorie spojené se zpracovávanou problematikou. Výsledky studentova snažení nejsou dobře odděleny od obecně známých znalostí a je nutné je proto v práci hledat. Sedmá kapitola obsahuje grafické výstupy studentova snažení porovnat jednotlivé přístupy k řešení problematiky, jež ukazují na velké množství programátorského úsilí, které musel student v této části vyvinout, aby všechny popisované metody mohl srovnat. To také dokazuje obsah přílohy na CD-ROM, kde se nacházejí soubory s funkčností všech v práci popisovaných metod. Bohužel, student při tvorbě zdrojových souborů nedbal na graficky názorné zpracování výstupů, takže je potřeba delší doba pro seznámení se s dodanými soubory a pochopení a validaci odpovídající funkčnosti dodaných souborů. Z publikovanýh výstupů velmi snadno dochází k dezinformaci a chybnému pochopení toho, co chtěl student vyjádřit. Textový projev studenta obsahuje standardní množství překlepů (např. str. 30 - "zakrouškované" apod.) Student velmi málo používá českých technických výrazů pro pojmenování standardních situací a tak dochází k degradaci odbornosti práce samotné. Práci lze označit jako původní. Práce jako celek odpovídá schopnostem diplomanta, tuto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 44/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
B
Body
84

Otázky

eVSKP id 38813