SCHOLZ, M. Komparace modelů on-demand a on-premise pro dodávku, nasazení a provoz ERP systémů v malých podnicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Sodomka, Petr

Téma bakalářské práce je vysoce atraktivní. Diplomant k jejímu zpracování přistoupil aktivně, projevil vlastní iniciativu a samostatnost. Výsledky práce jsou prakticky využitelné. Bude-li diplomant dané téma dále rozvíjet např. v rámci magisterského studijního programu, pak lze předpokládat významný přínos jeho práce, jak pro teoretické poznání v oboru, tak pro praktickou aplikaci. Diplomová práce je bohužel zbytečně znehodnocena velkým množstvím formálních chyb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B Návrhová část mohla být propracovanější, lépe a přehledněji strukturovaná.
Přínos a praktické využití návrhu A Návrhovou část lze využít pro praktické srovnání modelů poskytování podnikových aplikací dalších dodavatelů.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Diplomant výrazně projevil vlastní iniciativu a samostatnost při zpracování tématu.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A Práce s literaturou a její citace dle normy odpovídá požadavkům na zpracování bakalářské práce.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň E Práce bohužel vykazuje velké množství formálních chyb, na něž byl diplomant důrazně upozorněn, avšak k nápravě došlo jen minimálně.
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíl práce lze považovat za splněný.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A Úroveň zpracování teoretické části odpovídá požadavkům na zpracování bakalářské práce.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B Analytická část mohla být propracovanější, lépe a přehledněji strukturovaná.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ontl, Lukáš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 52837