FILIPEC, P. Studie elektrického invalidního vozíku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Švejda, Pavel

Bakalářská práce pana Petra Filipce se zabývá 'Studií elektrického invalidního vozíku'. Cílem této práce bylo vypracování rešeršní studie zabývající se problematikou elektrických invalidních vozíků s vlastními návrhy a závěry studenta. Student vypracoval rešerši odpovídající aktuálním trendům v oblasti elektrických invalidních vozíků s vysokým zaujetím pro danou oblast. Projevil nadprůměrnou iniciativu realizací průzkumu mezi samotnými uživateli těchto zařízení, což mu umožnilo získat více objektivní pohled na problematiku, protože se mohl opřít i o reálná data na jejichž základě pak navrhl skript pro vyhledání nejlépe vyhovujícího pohonu dle požadavků uživatele. S odkazem na výše napsané splnil všechny body zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sikora, Michal

Předmětem bakalářské práce pana Petra Filipce je rešeršní studie v oblasti elektrických invalidních vozíků a program zabývající se jedním z problémů těchto vozíků - volbou optimální kombinace baterií a elektromotorů. Rešeršní studie je zaměřena na elektrickou část pohonného ústrojí, zejména pak na řídící systémy vozíků. K rešeršní studii lze mít po obsahové stránce dvě drobné připomínky: Poněkud zde schází informace o řízení vozíku z hlediska kinematiky pohonů, například jakým způsobem vozík zatáčí. Druhá výtka se týká grafu na straně 13, kde účinnost elektromotoru přesahuje 100%. Jako velice přínosný se jeví průzkum mezi uživateli elektrických vozíků, který byl v rámci této práce proveden. Student tak získal užitečné informace a podněty ke zlepšení. Na základě těchto informací se student rozhodl blíže se zabývat problematikou volby motorů a baterií vozíku. Byl vytvořen program, který na základě hmotnosti uživatele, parametrů vozíku a požadovaných provozních vlastností provede výpočet a vybere ze seznamu vhodný elektromotor a baterii. K řešení byla použita metoda redukce, řešení je v práci podrobně popsáno. Není zde však uvedeno, jak se do rovnic výpočtu promítá zadané zrychlení vozíku. V rovnici 6.12 je navíc chyba, normálná síla musí být uvažována jako kolmá na podložku. Tato chyba se však do výpočtu výrazně neprojevuje. K textu práce a její grafické úrovni nelze mít závažnějších připomínek. Zadané cíle práce byly odpovídajícím způsobem splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 16929