BALABÁN, J. Problematika rovné daně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Brychta, Karel

Cílem bakalářské práce bylo přiblížit problematiku rovné daně a následně provést hodnocení české a slovenské právní úpravy právě v kontextu rovné daně. Vytčeného cíle bylo s využitím adekvátního postupu a příslušných metod dosaženo. Ze cennou lze považovat analytickou část ve vazbě na hodnocení české a slovenské právní úpravy a jejich změn. Značným deficitem je, s ohledem na zvolené téma, absence větší míry využití zahraničních informačních zdrojů. Rovněž návrhová část mohla být obsáhlejší (včetně uvedení relevantních argumentů) a lépe rozčleněna (zhodnocení příkladu je bez relevantního oddělení následované doporučeními de lege ferenda). Otázky k obhajobě bakalářské práce: 1. Jak hodnotíte změny vnášené zákonem č. 458/2011 Sb. do zákona o daních z příjmů z pohledu naplňování ideií "rovné daně"? 2. Jaké jsou podle Vašeho názoru největší překážky pro přijetí "ryzí" koncepce rovné daně? 3. Jak koncepce rovné daně ovlivňuje konkurenceschnost daňového systému z pohledu zdanění příjmů fyzických osob a které další faktory je nutné brát při tomto hodnocení v potaz?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C
Přínos a praktické využití návrhu C
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) C
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Vyklický, Martin

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 52828