BOBÁK, P. Systém pro hodnocení energetické náročnosti procesu profesní údržby prádla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlas, Martin

Diplomonat splnit cíle zadání práce. Zaměřil se na hodnocení energetické náročnosti klíčových aparátů procesu profesní údržby, tj. sučičů a kalandrů. Za nejdůležitější výstup práce považuji vytvořenou softwarovou aplikaci. Vzhledem ke komfortnímu uživatelskému prostředí a profesionálnímu grafickému zpracování se tato aplikace stane přínosným nástrojem pro další plánovaný výzkum v této oblasti. Tvorbu aplikace diplomant průběžně konzultoval. Diplomová práce je graficky zpracována na úrovni, která převyšuje běžný standard. Za nedostatky považuji práci s literaturou (řazení citací, chybějící opětovné uvedení již dříve zmíněných citací na relevantních místech v textu, menší počet referencí je ovlivněn jejich dostupností vzhledem ke specifičností zadaného tématu). Další výtka směřuje k logickému uspořádání práce, kde bych ocenil větší provázání kapitol v kontextu celé práce. Výše uvedené nedostatky jsem jako vedoucí nemohl ovlivnit, protože finální verzi práce diplomant nepředložil v dostatečném časovém předstihu. Přes výše uvedené drobné nedostatky doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kšenzuliak, Vladimír

Hlavním úkolem pana Bobáka bylo vytvořit výpočtový systém pro určení energetické náročnosti vybraných zařízení v provozu velkokapacitní prádelny. Tento i všechny ostatní úkoly byly beze zbytku splněny. První částí diplomové práce je teoretický úvod, kde se popisuje strojní skladba prádelny a teorie sušení. Tato část je zpracována na vynikající úrovni, jak po stylistické, tak i po obsahové stránce. Skutečným přínosem diplomové práce je jednoduchá, ale praktická aplikace pro volbu kalandru podle zadané skladby prádla a zejména pak autonomní aplikace Torreo. Aplikace Torreo umožňuje rychlé a přehledné zpracování velkého množství experimentálních dat z měření sušiček a kalandrů. Zpracování dat, které dříve trvalo v programu MS Excel několik hodin, je nyní možné zpracovat během desítek minut. Na základě podrobného testování mohu aplikaci Torreo po vizuální i obsahové stránce označit za vynikající. V aplikaci mi scházely pouze tyto tři funkce: 1) Možnost vyhodnotit několik nenavazujících úseků měření jako celek (v praxi se jedná o víc sušících cyklů pro stejné nastavení sušičky). 2) Možnost zadat korekci teploty tak, aby byly zohledněny tepelné ztráty v odtahovém potrubí, jestliže jsou měřící sondy daleko od stroje. V ideální případě by výpočet tepelných ztrát mohl být součástí aplikace. 3) Možnost přímo, pomocí numerické klávesnice, zadat čas začátku a konce vyhodnocovaného úseku. V celé diplomové práci je jinak minimum stylistických chyb a žádné závažné obsahové chyby, které by stály za zmínku. Vzhledem k vysoké kvalitě a praktičnosti práce a zejména aplikací, doporučuji práci bez výhrad k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 16913