VACEK, M. Návrh bezpilotního rotorového prostředku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Janíček, Ladislav

Autor prokázal schopnost samostatné práce, schopnost práce s literaturou a naplnil cíle DP. Vzhledem k nedostatečnosti podkladů a také vzhledem k tomu, že problematika vrtulí není předmětem základní výuky, musel autor prokázat schopnost orientovat se v literatuře a zejména schopnost tvořivé adaptace analogických modelů. Experimentování s výpočtem a slaďování výsledků při neustálé komparaci s idealizovanými výpočtovými modely jsou jednoznačně největším přínosem autora. Prokázal, že vytvořený výpočtový model dává velmi reálné výsledky a je možné ho použít pro výpočet obdobných zařízení. Lze snad vytknout některé jazykové a stylistické nedostatky v textech (včetně gramatických chyb). Budiž však omluvou, že autor nepochází z České republiky. Textové části jsou poměrně chudé výkladem i komentáři. Tyto nedostatky jsou však pouze formální. Po obsahové stránce DP patří bezesporu k pracem, které mají přidanou hodnotu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Popela, Robert

Těžiště předložené práce leží zejména v aerodynamickém výpočtu rotoru v prstenci. Vzhledem k faktu, že pro tuto konfiguraci je velmi omezené množství podkladů, provedl diplomant výpočet pomocí teorie nízkotlakého kompresoru. Tato se však při daných vstupních parametrech nachází na hranici aplikovatelnosti a proto autor výsledky ověřil základním výpočtem dle teorie ideálního propulzoru. Aerodynamický výpočet sleduje velmi přesně uvedené zdroje (Alexandrov V.L., Letecké vrtule a Kuročkin F.P., Základy projektování letounů s vertikálním vzletem a přistáním), avšak nezohledňuje vliv samotného prstence na efektivitu propulzoru. Lze předpokládat, že vhodné tvarování prstence vyvodí přídavnou sílu ve směru tahu vrtule, dále není uvažováno se třením v kanále propulzoru a ztrátami na statorovém lopatkování. Nicméně, vzhledem ke zmíněnému nedostatku teoretických materiálů pro tento typ výpočtů je aerodynamický výpočet solidním základem pro koncepční návrh tohoto typu prostředku. Diplomant dále provedl návrh profiláže a uspořádání statorových lopatek, základní ověření jejich funkčnosti pro řízení a stabilizaci navrhovaného prostředku. Práce má přehledné obsahové uspořádání, diplomant prokázal schopnost kriticky hodnotit dosažené výsledky a splnil zadání. Stylistická úprava a pravopis je na horší úrovni, což kazí celkové působení práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 16916