KOSEK, L. Kriminalita na internetu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Soukup, Tomáš

Téma závěrečné práce je velmi aktuální a jeho úplné zvládnutí je dle vedoucího poměrně náročné. Autor práce náročnost zvoleného tématu nepodcenil a zadání dostál. Jelikož ale není formálně vzdělán v oboru právo, práce není (ani nemůže být) dokonalá. Proto vedoucí hodnotí práci celkově jako velmi dobrou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B Téma závěrečné práce je velmi aktuální a jeho úplné zvládnutí je dle vedoucího práce poměrně náročné. Autor práce náročnost zvoleného tématu nepodcenil, nicméně ani tak nelze říci, že by naplnil naprosto dokonale vše, co by od závěrečné práce tohoto stupně bylo možno očekávat.
Přínos a praktické využití návrhu B Práce je využitelná v praxi, nikoli však pro právnickou veřejnost.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Autor při zpracování své závěrečné práce pracoval téměř samostatně a se svým vedoucím konzultoval jen ty nejzásadnější otázky.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A Autor vycházel při zpracování práce z relativně mnoha zdrojů, což mu lze přičíst ku prospěchu.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Práce z pohledu vedoucího splňuje nároky na formální uspořádání tak, jak vyžadováno příslušnými normami. Možná by si ale práce na určitých místech zasloužila použití odbornější terminologie (nelze studentovi příliš vyčitat, není formálně vzdělán v oboru právo).
Splnění cíle a rozsahu zadání A Z pohledu vedoucího autor práce zadání dostál.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A Práce spíše než z poznatků získaných studiem vychází z autorova samostudia.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B Vedoucí práce shledává Úroveň zpacování analytické části na velmi dobré úrovni.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Paclíková, Vlasta

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 52838