VANÍČEK, J. Číslicově řízený vysokofrekvenční fázovací článek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Šebesta, Jiří

Student pracoval na zadané práci systematicky, avšak po stránce teoretické znalostí a schopnosti aplikovat je do praktické aplikace nejsou odpovídající. Student navrhl zapojení fázovacího článku a řídícího obvodu, provedl design desek plošných spojů a osadil je. Připravil sady úseků vedení pro definici požadovaného fázového posuvu a provedl jejich měření. Další částí práce bylo sestavení jednoduchého firmware pro řídící mikrokontrolér, které nakonec dotáhl do konce. Ovládání aplikací z PC omezil na příkazovou syntaxi zadávanou přes hyperterminál. Bohužel až v úplném závěru bylo zjištěno, že student opomněl při návrhu desek fázovacích článků vyvést vstup a výstup pro SMA konektor. Textová část práce odpovídá praktickému řešení. Na úvod se věnuje teoretickému rozboru fázovacích článků, bohužel jen z jediného citovaného zdroje, následuje návrh fázovacích článků, měření úseků vedení a sestavení výsledné aplikace včetně popisu firmware. Textová část práce obsahuje také několik věcných chyb. I přes potíže, především znalostního a praktického rázu, může být po některých úpravách výsledek práce využitelný. Oceňuji studentovu vytrvalost.

Navrhovaná známka
C
Body
72

Posudek oponenta

Vyskočil, Pavel

Práce se zabývá návrhem a realizací číslicově řízeného vysokofrekvenčního fázovacího článku. V teoretickém úvodu jsou popsány druhy fázovačů. Popis je však dosti stručný a mohl by být proveden podrobněji s použitím více zdrojů. Dále je navržen fázovací článek a řízení dvanácti fázovacích článků pomocí PC přes USB prostřednictvím příkazů zadávaných do hyperterminálu. Navržené desky plošných spojů byly osazeny a oživeny. U prezentovaných výsledků práce by bylo vhodné uvést podrobnější komentář. Student realizoval úseky vedení pro dosažení daného fázového posuvu a proměřil jejich parametry. Funkci řídícího obvodu ověřil měřením správnosti řídících dat pro řízení fázovacích článků. Celkové parametry však nebyly z časových důvodů změřeny. Jak je ale uvedeno v závěru, budou prezentovány při obhajobě práce.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 14642