VACULÍK, V. Termostat krystalového oscilátoru s Peltiérovým článkem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Šebesta, Jiří

Student pracoval na zadané práci systematicky. Navrhnul zapojení, desku plošných spojů a osadil termostat s Peltiérovým článkem. Navrhl a realizoval zdařilou mechanickou část termostatu. Provedl základní testy funkčnosti zapojení. Pro plné oživení termostatu je však nutné sestavit řídící firmware mikrokontroléru, který v době psaní posudku nebyl vyvinut. Student zdůvodňuje nesestavený firmware náročností a nízkými praktickými zkušenostmi při tvorbě aplikací s mikrokontroléry. Textová část práce je vyvážena, avšak napsána ne zcela správně technicky. Začíná teorií o principu Peltierova článku, dále pak popisuje návrh termostatu včetně příslušných výpočtů a končí popisem vlastní realizace. Pochopitelně chybí kapitola věnovaná firmware mikrokontroléru. Textová část práce obsahuje také několik věcných chyb. Nesprávně je uvedena literatura. Uvedené hodnocení podmiňuji sestavením funkčního software a prezentací činnosti termostatu při SZZ.

Navrhovaná známka
C
Body
73

Posudek oponenta

Vyskočil, Pavel

Práce se zabývá konstrukcí zařízení pro regulaci teploty krystalového oscilátoru s použitím Peltierova článku. Je uveden rozbor jednotlivých částí zařízení, někdy však podrobněji než je nutné, jako např. v kapitole 4.7 - Komunikace na sériovém rozhraní RS232. V textu však chybí odkazy na použitou literaturu. Zapojení integrátoru na obr. 4.5 je nesprávné a nekoresponduje se vztahem (4.3). Práce obsahuje formální chyby a byla nejspíše odevzdána bez potřebné závěrečné kontroly. Zásadním nedostatkem je nefunkční software, tím pádem i nefunkčnost celého zařízení. Proto doporučuji uznat celkové uvedené hodnocení až po odladění software a předvedení funkčnosti zařízení s udáním dosažených parametrů.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 14640