ŠUGRA, M. Metody měření radioaktivního záření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Chmelař, Milan

Student popsal vlastnosti ionizující záření. Věnoval se i otázkám jeho detekce. V souladu se zadáním navrhl jednoduchý dozimetr s Geiger-Müllerovou trubicí. Některé hodnoty součástek převzal z literatury. Tím v podstatě zadání bakalářské práce splnil. Aktivita studenta v průběhu řešení bakalářského projektu nebyla nijak vysoká. Zvýšila se až ke konci řešení projektu. Formální zpracování práce je průměrné. Některé obrázky mají sníženou kvalitu díky nižšímu rozlišení. V textu nejsou číslovány rovnice. Z uvedeného seznamu použité literatury plyne, že ji jako zdroj informace využíval. K tomu je ještě nutno přičíst neuvedené prameny z internetu.

Navrhovaná známka
D
Body
66

Posudek oponenta

Sekora, Jiří

Prvních 30 stran práce má kompilační charakter, sumarizuje vlastnosti ionizačního záření a způsoby jeho detekce. Samotnému návrhu dozimetru je věnováno pouze 7 stran práce. V této části bylo navrženo blokové schéma detektoru a schéma zapojení napájecí části, měniče, komparátoru a signalizace piezo měničem. Převážná většina obvodového řešení zjevně pochází z doporučených zapojení výrobců. Práce obsahuje nedostatky: u grafu charakteristiky Geiger-Müllerovy trubice jeho popisky a hodnoty (obr. 19), u jednotlivých dílčích schémat (obr. 20 - 23) nejsou označeny návaznosti spojů, špatně čitelná jsou samotná schémata zapojení i celkové schéma uvedené v příloze. U rozpisky součástek (i u samotné volby součástek) postrádám označení zvolené řady a výkonové zatížení rezistorů. Ve schématu se vyskytují nedostatky, např. se objevuje dvakrát indukčnost L1 a L2, dále se objevuje více elektrolytických kondenzátorů, než kolik jich definuje rozpiska součástek. Chybná je i položka ve schématu C11,R17=1M, kdy student sjednocuje odpor s kapacitou. Po formální stránce bych práci vytknul nepřehlednost obsahu, nedostatečný zápis i citování literatury a nízkou kvalitu vyobrazených schémat a chybné popisy tabulek. Číslování rovnic by přispělo k lepší orientaci v textu. Vzhledem k práci ve slovenském jazyce se necítím dostatečně kompetentní k posouzení její jazykové stránky. I přes uvedené výhrady doporučuji práci pana Mariána Šugry k obhajobě a navrhuji hodnocení dostatečně.

Navrhovaná známka
E
Body
59

Otázky

eVSKP id 14630