HÁNA, J. Použití moderních teplotních čidel s mikroprocesorem AVR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Frýza, Tomáš

Bakalářská práce představuje způsob měření a vyhodnocení teploty pomocí teplotního čidla SMT 160 a 8bitového mikrokontroléru typu AVR. Zadání projektu pochází přímo od studenta. Vzhledem ke kombinované formě studia pracoval student samostatně a konzultace probíhaly méně často, nicméně vždy byl na nich student připraven a kladl odborné dotazy. Přestože se jedná o relativně jednoduché zadání, student zpracoval celý projekt důkladně a pečlivě. Vytvořená aplikace je plně funkční.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Fedra, Zbyněk

Předložená práce je velmi pečlivě zpracována a logicky dělena. Jako celek působí celistvě a přehledně. Postrádám však podrobnější popis některých dílčích aspektů práce. Např. v závěru je konstatováno, že nevýhodou je relativně velká setrvačnost teploměru, bez uvedení alespoň přibližného odhadu a důvodu proč tomu tak je (vlastnost čidla nebo důsledek průměrování). Při prozkoumání zdrojového kódu lze nalézt podprogramu realizující např. dělení 16b. a 32b. čísel, což by si zasloužilo i zmínku ve vlastní práci. Styl komentářů v zdrojovém kódu navíc dává tušit, že tyto podprogramy jsou převzaty z nějakého zdroje. Pro vlastní připojení teplotního čidla bych uvítal alespoň zamyšlení, zda by nebylo vhodné využít přerušení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Formální zpracování práce A 10/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 14665