SLADKÁ, V. Algebraické metody řešení kubické rovnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Klaška, Jiří

Autorka samostatně nastudovala problematiku algebraického řešení kubických rovnic a srozumitelnou formou toto téma zpracovala. Výklad hlavních teoretických výsledků demonstrovala v práci na zajímavých příkladech. Tím splnila zadání bakalářské práce. Kromě hlavní matematické části, uvádí autorka některá zajímavá historická fakta. Práce obsahuje rovněž demonstrace výpočtů pomocí vhodného matematického softwaru Maple a Matlab. Autorka zvládla dobře práci s klasickou literaturou a projevila schopnost získávat doplňující informace z internetových zdrojů, které jsou v práci citovány. Závěr: Bakalářskou práci Vladimíry Sladké doporučuji k obhajobě. V Brně, dne 29.5.2008 RNDr. Jiří Klaška, Dr.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kureš, Miroslav

Autorka zpracovala klasické téma o metodách řešení kubické rovnice. Těžiště práce je na str. 7-14, goniometrická metoda, grafy funkcí a užití systémů symbolické matematiky jsou jen doplněním práce. Přestože jde o problematiku klasickou, je dobře, že byla takto přehledně zpracována; práce má i nezanedbatelnou didaktickou hodnotu. Zadání bylo splněno, formálně má práce dobrou úroveň. Některé grafy (str. 19 a str. 20) nemají vhodně zvolenou oblast zobrazení, Matlab zřejmě využívá mapleovských procedur a jeho uvedení je v tomto smyslu patrně pak jen duplicitou. Konstatuji, že autorka prokázala schopnost samostatné práce; komisi SZZ doporučuji předloženou práci akceptovat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 12819