SLÁMOVÁ, V. Podnikatelský záměr firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Sládková, Jitka

Z Vašeho bodu zvratu vyplývá poměrně nízká návratnost v začátcích podnikání. Plánujete rozšířit svoje portfolio o takové služby, které se vyznačují vyšší možnou ziskovovstí? Nabízí podobné služby i konkurence?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vecheta, Lukáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 52803