BUĎA, V. Dokončovací metody obrábění a jejich místo v moderní výrobě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Bumbálek, Bohumil

Problém tvárného broušenií křehkých materiálů je nový způsob využívání těchto poznatků ve výrobě, především při dokončování vysoce přesných součástí.Proto bylo také téma zadání bakalářské práce upraveno a zaměřeno více do oblasti dokončování nástroji s nedefinovanou geometrií.Během řešení pracoval diplomant se zaujetím a analyzoval podmínky dokončovacích operací především se zaměřením na odebírání malých přídavků materiálů při broušení.I když měl diplomant dostatek studijních materiálů mohl jenom přece dosáhnout ještě lepších výsledků.Student pracoval samostatně a iniciatívně.Prokázal, že má schopnosti řešit technologické problémy

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Novák, Zdeněk

Zpracování bakalářské práce splňuje zadání na rešeršní úrovni, bez návaznosti na praktické aplikace a požadované vlastnosti dokončených povrchů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 21072