CSERI, P. Systém řízení slunečních kolektorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Bradáč, Zdeněk

Student zpracoval diplomovou práci na téma řízení systému solárních kolektorů. V rámci práce student navrhnul koncepci začlenění solárních kolektorů do obytného domu. Pro tento systém student navrhnul a realizoval elektroniku řídicího a ovládacího systému na základě mikrokontroléru. Student navrhnul elektronické obvodové schéma řídicího systému, navrhnul desky plošných spojů, které realizoval, osadil a oživil. Řídicí systém vybavil programovým vybavením. Student demonstroval funkce řídicího systému. Student splnil zadání diplomové práce v plném rozsahu. V průběhu práce student pracoval samostatně a cíleně. Student dále využíval v nezbytné míře konzultace vedoucího práce. Vlastní realizace je povedená a funkční. Z formálního hlediska je diplomová práce na dobré úrovni. Jsou zde uvedeny veškeré nezbytné informace, práce je členěna v logickém sledu a obsahuje veškeré informace o realizaci a zpracování. Student uvádí literární citace v dostatečné míře. Vlastní diplomová práce je na vysoké úrovni a vypovídá o nesporných inženýrských schopnostech studenta. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Šembera, Jaroslav

Student se ve své diplomové práci věnuje aktuálnímu tématu, využití energie z obnovitelných zdrojů. Aktuální technologii dobře nastudoval a popsal v kapitolách 2 až 4. Konkrétně se zaměřil na získávání tepla pomocí solárních kolektorů. Přenos tepla je založen na oběhu kapalného teplonosného média. Pro co největší efektivnost systému je zapotřebí oběh média spouštět jen v časových intervalech, kdy je kolektor schopen předat energii dalšímu systému. Obvykle se používá jednoduchý algoritmus založený na rozdílu teplot kolektoru a ohřívané části systému (akumulační nádrž, topná voda, ...). Student si vybral kombinovaný systém (ohřev TUV s podporou vytápění) s preferovaným ohřevem TUV. Výsledkem práce studenta je kompletní regulační systém vybavený senzory a jednoduchým uživatelským rozhraním. Akční členy (čerpadla a ventily) jsou ovládány pomocí relátek. Celé zařízení je umístěno v elektroinstalační krabici. Proti zkratu je zařízení chráněno jističem a jednotlivé akční členy jsou ještě chráněny pojistkou. Modul je také vybaven USB rozhraním pro připojení k PC, které zatím ale ještě není zahrnuto v programové části zařízení. Práce je psána ve slovenském jazyce. Po formální stránce je práce dobře strukturována, popis směřuje od obecnějších informací ke konkrétní implementaci. Student zpracováním tohoto komplexního úkolu dokázal své dobré inženýrské schopnosti. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 39420