ZAMRZLA, M. Průmyslový stavový indikátor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Bradáč, Zdeněk

Student vypracoval diplomovou práci se zaměřením na stavový průmyslový indikátor. V rámci práce student navrhnul koncepci a zapojení elektronických obvodů mikroprocesorem řízeného stavového indikátoru pro zobrazování stavu digitálních a analogových veličin v procesu. Student realizoval desky plošných spojů, osadil je a oživil. Pro komunikaci student využil protokol Modus. Pro realizaci student sestavil programové vybavení. Nad rámec zadání student implementoval i analogové vstupy a výstupy. Student splnil veškeré body zadání diplomové práci. Student postupoval samostatně a svědomitě. Byla zpracována bezesporu kvalitní práce, řešení HW je na velmi dobré úrovni stejně tak i zpracování textové dokumentace. Po formální stránce je diplomová práce na nadprůměrné úrovni, obsahuje veškeré nezbytné náležitosti a literatura je dobře citována. V práci snad jen schází literární rešerše na počátku. Student zpracoval kvalitní diplomovou práci, jeho realizace i textová dokumentace je na výborné úrovni. Student jistě prokázal svoji inženýrskou erudici a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Štohl, Radek

Úkolem Bc. Zamrzla bylo navrhnout a realizovat stavového průmyslového indikátoru. Náročnost zadání lze považovat jak po stránce odborné, tak časové za odpovídající požadavkům kladeným na diplomovou práci. Na základě předložené průvodní zprávy lze konstatovat, že autor zadání splnil. Průvodní zpráva má 94 stran, skládá se z 9 kapitol. V úvodní kapitole (kap. 3) se popisují požadavky, které jsou kladeny na řešený indikátor. Kap. 4 je věnována popisu jednotlivých hardwarových komponentů a hardwarovému návrhu řešení. Kapitola 5 je věnována obecnému popisu protokolu MODBUS. V kap. 6 (2 strany) je stručně popsána realizace desky plošných spojů a oživování hardwaru. V kap. 7 je popsáno softwarové vybavení pro jednočip řady I51. Tato kapitola podrobně popisuje jednotlivé funkce indikátoru. Student vytvořil i testovací software s implementací MODBUS protokolu na PC. V práci postrádám literární rešerši průmyslově vyráběných indikátorů a srovnání s realizovaným. Po formální stránce má práce pěknou grafickou úroveň.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 39421