ŠÍBL, M. Jeřábová kočka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

Autor se detailně z mnoha pohledů zabývá výpočty zdvihového ústrojí. Bylo by vhodné vysvětlit rovnici(49) str.32, kladně hodnotit rovnici(51) str.34, vysvětlit rovnici(53) str.35, rovnici(118) str.59. Výkres sestavy postrádá technické parametry, osu háku, kóta 196 na výkrese vodící kladky by zasloužila toleranci. Měřítko 2:5 respektuje úctu k již neplatným normám,...1:2,5... pouze pro výkresy ve strojírenství. V ostatním je práce rozsáhlá a má velmi kvalitní úroveň.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šťastný, Antonín

Michal Šíbl se ve své práci, v souladu se zadáním, zabývá konstrukčním návrhem hlavních mechanizmů jeřábové kočky. Práce obsahuje návrhové konstrukční výpočty a výkresovou dokumentaci obsahující sestavu kladnice a detaily vybraných dílů. Sestava je doplněna o logicky strukturovaný montážní postup. Autor při práci využil dostatečné množství literatury a některé detaily dokonce konzultoval s odborníky z praxe (Královo Pole Cranes, a.s.,Martin Hovorka), což dokazuje zájem autora o dobrý výsledek. Výpočty jsou vedeny převážně podle norem, některé výpočty jsou provedeny duplicitně podle různých algoritmů. K návrhu zalanování, výpočtu průměrů kladek, lanového bubnu a nosností lan nemám výhrad. V pevnostních výpočtech dílů kladnice však shledávám několik nesrovnalostí: -V rovnici (53) jsou nesprávně dosazené veličiny. (záměna průměru vyrovnávací kladky s průměrem drátku a průměrem lana). -Na str. 39 je chybně určen průběh vnitřních sil na čepu -Výpočet příčníku je koncepčně nesprávný (příčník je počítán jako prut, přesto, že zde nejsou splněny prutové předpoklady) Výpočet parametrů motoru a brzdy je dle mého názoru v pořádku až na chybnou interpretaci veličiny „J2“. Veličina, tak jak je vypočtená, zahrnuje i rychloběžný hřídel. V práci je také pojednáno o konstrukčním řešení jednotlivých komponent kladnice, volbě materiálu a polotovarů. Práce je logicky strukturovaná a splňuje formální náležitosti a parametry zadání. Práce je graficky pěkně zpracovaná(vyjma obr.25) včetně výkresové dokumentace, která je téměř bezchybná a je doplněna o 3D pohledy. Po gramatické stránce práce obsahuje několik drobných chyb. Z hlediska správného citování použitých informačních zdrojů práci nelze nic vytknout. Práci však jednoznačně vytýkám špatnou dekódovatelnost některých výpočtů a to zejména nejednoznačné použití symbolů (např. : tB použito pro stoupání drážky bubnu a dobu brzdění při spuštění, MS-jednou setrvačný moment- vztah 113 a v seznamu symbolů uveden jako Statický moment, c-ve vztahu 53 nemá význam rozteče mezi kladkami jak je v seznamu atd….), význam některých symbolů není uveden vůbec. Práci Michala Šíbla jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji celkové hodnocení VELMI DOBŘE-B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 36298