PORTYŠ, J. Využití vlnkové transformace pro zpracování snímků sítnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Taševský, Pavel

V rámci bakalářské práce se student seznámil s anatomií a fyziologií lidského oka a vlastnostmi obrázků očního pozadí. Dále nastudoval a popsal problematiku vlnkové transformace a jednotlivých mateřských vlnek a blíže se seznámil s využitím 2D diskrétní vlnkové transformace pro zpracování snímků retiny. Student rovněž realizoval algoritmus v prostředí Matlab pro detekci cév pomocí 2D diskrétní vlnkové transformace, který následně aplikoval na snímky očního pozadí databáze UBMI. Zadání práce bylo splněno v celém rozsahu. I přes některé formální chyby práci hodnotím kladně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) D 12/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
B
Body
86

Posudek oponenta

Kolář, Radim

Bakalářská práce se zabývá využitím vlnkové transformace pro zpracování a analýzu snímků sítnice. Je napsána na necelých třiceti stranách a je rozdělena do desíti kapitol, což ji činí mírně nepřehlednou. Autor se v práci zabývá popisem zrakového ústrojí a sítnice. Dále pak popisuje princip zpracování obrazů a teorii vlnkové transformace. Tato popisná část je uvedena na osmnácti stranách a to bez jakékoliv citace či označení zdroje odkud autor čerpal. Kontrolou části textu práce a necitovaného zdroje [6] bylo zjištěno, že tato část práce je zkopírována. Mohl by se student k tomuto vyjádřit? Experimentální část je zaměřena na výběr vhodné vlnky pro rozklad a metody zpracování rozložených snímků. Finální výběr vlnky není příliš zdůvodněn, ani nejsou ukázány výsledky rozkladu uvažovanými vlnkami. Výsledky celé práce jsou pak prezentovány na jednom výřezu. To nekoresponduje se zadáním, ve kterém je uvedeno, že metoda má být ověřena na snímcích z databáze DRIVE. Přes uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání F 7/20
Odborná úroveň práce D 30/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
D
Body
60

eVSKP id 30680