HŮRKA, R. Návrh prototypové SMT linky s využitím nových technologií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanusová, Hana

Diplomant se zabýval problematikou sestavení prototypové SMT linky s možností aplikovat nové technologie, které jsou požadované v současné době při osazovaní prototypových desek plošných spojů. V diplomové práci student vycházel z podmínek jedné české firmy zaměřené na zakázkovou výrobu v oblasti osazovaní desek plošných spojů. Diplomant analyzoval současný stav a výrobní možnosti firmy. Podklady pro návrh SMT linky získal jednak při praxi v dané firmě, z SMT seminářů a veletrhů v Brně a Praze. Na základě získaných informací navrhl varianty pro SMT linku vhodnou pro prototypovou a malosériovou výrobu. V práci se tak soustředil na definování základních požadavků při sestavovaní SMT linky. Dále na jednotlivé parametry strojů, na které je nutné se soustředit při výběru strojů pro vhodnou SMT linku s ohledem na požadavky zákazníku a orientaci firmy při osazovaní desek plošných spojů, ale taky na její finanční možnosti. Diplomant ve své práci navrhuje a porovnává monitorovaní výrobního procesu ve firmě zaměřené na zakázkovou prototypovou a malosériovou výrobu s firmami zaměřenými na velkokapacitní osazovaní desek. Student zcela nevyužil získaných znalosti z praxe, které se měly více odrazit v závěrečném hodnocení diplomové práce. Zadanou diplomovou práci dokončil diplomant v požadovaném termínu. Rozsah zadání diplomové práce splnil diplomant v rámci technických možností. Spolupráce s diplomantem byla velmi dobrá. Při řešení diplomové práce pracoval samostatně a prokázal zájem o danou problematiku. Přínos diplomové práce je ve zpracování základních parametrů pro výběr SMT linky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Starý, Jiří

Bc. Radek Hůrka v rámci DP měl navrhnout prototypovou SMT linku s využitím nových technologií. Po krátkém úvodu a vymezení cílů práce se v teoretickém rozboru zabýval analýzou současného stavu. V dalších kapitolách zpracoval návrh technologických zařízení pro SMT linku i nově navržené výrobní postupy i monitorování výrobního procesu. V závěru je provedeno shrnutí řešených otázek. Grafická úroveň práce je na dobré úrovni. V práci je menší množství překlepů. Celkově lze hodnotit práci jako obsahově přínosnou. Diplomant prokázal inženýrské myšlení a komplexní přístup k řešenému problému. K práci mám následující technologické připomínky: - student při řešení práce zůstal příliš v obecné a teoretické rovině - v práci mohly být zpracovány variantní návrhy linky včetně typů zařízení - nesprávně nakreslená pravá větev vývojového diagramu na obr. 1 - chybí kapacitní vybalancování linky a upozornění na úzká místa - v kapitole např. 5.1 Trendy ve sledování výroby chybí informace o traceabilitě, možnosti využití čarových kódů aj. - v práci chybí informace o aplikaci FC a COB

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce D 33/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
C
Body
71

Otázky

eVSKP id 15800