HÁLA, A. Štíhlá výroba elektronických komponent [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Špinka, Jiří

1.Informace k zadání - splnění Diplomová práce byla zaměřena na problematiku optimalizace a zeštíhlení výroby elektronické řídící jednotky KUX ve firmě Velux Vyškov. Při řešení vycházel pan Hála z podkladů získaných ve firmě a z vlastních zjištění ve výrobě . Zadání je splněno. 2.Aktivita během řešení, konzultace, komunikace Student během řešení diplomové práce pracoval velice aktivně, řešení průběžně konzultoval s vedoucím práce na konzultace byl připraven. 3.Formální provedení Formální stránka práce ve vyhovující, některé obrázky by mohly mít větší vypovídací schopnost. 4.Práce s literaturou Pan Hála pracoval s literaturou zcela samostatně, využíval zahraniční prameny ve kterých se orientoval s přehledem a výborně je využil ve své práci. 6.Souhrnné hodnocení Diplomant prokázal schopnosti samostatné inženýrské práce, pracoval samostatně, předložená práce má vysokou úroveň. Doporučuji práci přijmout k obhajobě, navrhuji hodnocení podle klasifikační stupnice A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 47/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Vyškov, Jiří Pospíšil, VELUX

Diplomová práce splnila zadání. Na základě varianty 2 jsme realizovali změnu uspořádání linky a dosáhli jsme zkrácení lead time na 0,53 dne, zredukovali jsme obsazenou plochu o 49 % a zkrátili jsme celkový výrobní čas o 15 %. Odbornou úroveň hodnotím 40 body, v práci chybí výpočty a použití Takt Time, mapy FSM a CSM jsou jen dvě, měly by být pro každou variantu, není zde zřejmé, jak jsou vypočítané VA časy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
B
Body
84

Otázky

eVSKP id 23803