HOFMAN, J. Měřící systém pro sledování efektivity fotovoltaického panelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Vaněk, Jiří

Úkolem studenta v diplomové práci bylo navrhnout a realizovat prototyp měřicího systému pro dlouhodobé sledování fyzikálních veličin na experimentální instalaci fotovoltaického panelu. Student Bc. Jiří Hofman navrhl měřicí systém, který realizoval a jehož činnost ověřil na experimentálním měření. Na základě experimentů zpracoval diplomovou práci v rozsahu 59 stran včetně seznamu použité literatury, obrázků a použitých symbolů. Práci doplňuje devět stran příloh. Práce je rozčleněna do osmi hlavních kapitol. Teoretická část zahrnuje úvod do problematiky studia solárních článků, teorii fotovoltaického jevu a účinnost FV systémů. Praktická část popisuje návrh měřícího systému, návrh a realizace modulu pro měření bodu maximálního výkonu (MPPL) a VA charakteristik, testovací osvětlovací lampu, navržený obslužný software a výsledky získané při testování modulu MPPL. Požadavky zadání student splnil v plném rozsahu, v práci postupoval se zájmem o zpracovávanou problematiku, k řešení problémů přistupoval samostatně a s potřebnou iniciativou. Práce je sepsána pečlivě, její vnější úprava a grafické zpracování jsou na dobré úrovni. Odborná úroveň odpovídá znalostem získaným v daném oboru magisterského studijního programu. Předložená diplomová práce a její zpracování splňují všechny požadavky kladené na diplomovou práci. Práce má značný význam pro sledování vlastností solárních panelů. Student své výsledky prezentoval na studentské soutěži EEICT 2010 a chce dále pokračovat ve studiu na dálkovém doktorském studiu. Proto doporučuji práci k obhajobě a všechny projevy studenta hodnotím známkou v ý b o r n ě .

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Háze, Jiří

Práce pana Hofmana je zajímavým příkladem přenesení zadání mezi akademickou sférou a praxí. Řešení je velmi podrobně rozebíráno a také výsledky měření jsou bohatě a zejména věcně diskutovány. Po odborné stránce nemám co vytknout a hodnotím práci jako splněnou. Drobné připomínky mám k formální stránce práce, kde není zejména dostatečná práce s odkazy. V některých kapitolách chybí úplně a to, i když je zřejmé, že se jedná o rozbor problému na základě rešerší. Práce jako taková se velmi pěkně čte, odborné termíny jsou vysvětleny a myslím si, že by se z práce mohl ledacos dozvědět i laik ne zcela znalý věci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 30623