FEDRA, T. Měření výškové polohy těžiště vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Blaťák, Ondřej

Ústav automobilního a dopravního inženýrství již několik let pracuje na problematice propojení měření s matematickým modelováním vozidel. V případě jakéhokoliv modelu je třeba zajistit správné vstupy. V případě modelu vozidla jsou to např. poloha těžiště vozidla, moment setrvačnosti kolem jednotlivých os, směrová tuhost pneumatiky a další. Právě v případě zjištění (především) výškové polohy těžiště je několik problémů, které nebyly na ÚADI dosud vyřešeny. Úkolem diplomanta bylo především provést konstrukční návrh zařízení pro měření výškové polohy těžiště pro potřeby ÚADI (včetně pevnostní analýzy). Konstrukce provedené v minulosti nebyly vyhovující. Diplomant v rámci své práce vypracoval dva principiálně odlišné návrhy (překlopení vozidla, měření přitížení při klopení). Obě konstrukce podrobil pevnostní analýze. Zároveň se zabýval matematickým rozborem chyb měření. Veškeré body zadání diplomové práce byly splněny. Diplomant ke zpracování diplomové práce přistupoval svědomitě a mimořádně samostatně a prokázal tak schopnost využít znalosti ze studované specializace ke zvládnutí úkolů, které byly na něj, jakožto řešitele diplomové práce kladeny. Je třeba ocenit podrobně provedený rozbor chyb a také návrh příslušných hydraulických systémů jako součástí měřicích zařízení. Věřím, že navržená zařízení pomohou zajistit správné vstupy pro matematické modely vozidel používané na ÚADI.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hejtmánek, Petr

Cíle diplomové práce pana Fedry byly: analýza experimentálních metod pro zjišťování výškové polohy těžiště vozidel, vytvoření vlastního konstrukčního návrhu vycházejícího z rozboru měřících metod a pevnostní analýza navrženého měřícího zařízení. V úvodní části se student zabývá rozborem jednotlivých metod využitelných pro identifikaci výškové polohy těžiště, tato část diplomové práce je velmi podrobně a srozumitelně napsána. Z daných metod byla vybrána metoda vážení vozidla při naklánění na bok a metoda zjištění úhlu překlopení, pro které byl v následujících kapitolách vytvořeny konstrukční návrhy měřících zařízení. Oba návrhy obsahují důkladnou pevnostní analýzu a velice detailní návrh hydraulického okruhu. Kapitoly v závěru práce se věnují příslušenství pro daná měřící zařízení a postupu měření pro oba návrhy. Diplomová práce obsahuje všechny formální náležitosti, zpracování i členění je přehledné a kapitoly jsou logicky seřazeny. Zadané cíle byly splněny ve všech bodech, diplomant velmi vhodně využil vědomosti a dovednosti nabité při studiu pro řešení konkrétního tvůrčího úkolu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28436