DEKAŘ, R. Stroj na obrábění zkušebních tělísek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Foller, Bronislav

Práce zpracovává relativně jednoduché zadání, které však skrývá řadu specifických konstrukčních problémů. Výsledek práce studenta, vzhledem k omezenému rozsahu výpočtové části a rozsáhlému 3D modelu a s ohledem na specifickou problematiku zadání, hodnotím dostatečně - E.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Plšek,, Ladislav

Diplomant ve své práci navrhuje konstrukci rámu, pohonů a stavěcích mechanismů pro stroj na broušení zkušebních vzorků. Všechny body zadání byly splněny. Drobné připomínky mám pouze k napínacímu mechanismu a výkresové dokumentaci. Kladka napínáku by měla mít minimálně šířku napínaného řemenu. Čep napínání bych volil robustnější. Současně v práci postrádám kinematické schéma napínání s rozborem, který by ukázal, zda při maximálním zdvihu nebude napínací kladka působit příliš velkou silou. Poznámky k výkresové dokumentaci: 1-L168-05-08 - základnu A by bylo lepší volit k ose hřídele; 2-2-L168-05-08 - čepy v držáku je nereálné vařit po obvodu; 2-1-L168-05-08 - z hlediska funkce dílu by základna A měla být volena spíše k ose otvoru 8,2 mm. Bez obrábění je uvedená rovnoběžnost těžko dosažitelná. Výsledky práce odpovídají předpokládané odbornosti, kterou by měl diplomant získat během studia, proto předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 15766