KAŠPAR, B. Matematické hodnocení antioxidačních vlastností extraktů z rostlin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Valla, Martin

Cílem bakalářské práce bylo matematické vyhodnocení experimentálních dat sledování efektu kademnatých iontů na explantátové kultury. Toto zadání vyžadovalo od studenta během poměrně krátkého období určeného pro bakalářskou práci zvládnutí řady metod nejen analytické chemie, ale také rostlinné biologie. Významným cílem práce bylo hledání vhodného programu pro odečítání a převody získaných výsledků z fotometrických měření. Je třeba u Blahoslava Kašpara ocenit zejména kreativitu při tvorbě nového vyhodnocovacího softwaru a chuť potýkat se s novou problematikou. Všechny vytýčené cíle byly dosaženy a práce splňuje všechny formální i obsahové náležitosti na ni kladené. Hodnotím známkou A a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Babula,, Petr

Student zvládl metodicky náročnou práci zahrnující nejen zpracování dostupných dat - literární rešerši, ale také kultivaci rostlinného materiálu in vitro, jeho následné zpracování a vyhodnocení důležitého parametru - antioxidační kapacity, a to pomocí tří metod - DPPH, TEAC a FRAP. Pro analýzu získaných dat byl vytvořen počítačový program v rámci programovacího jazyka MATLAB. Z pohledu oponenta student vypracoval zajímavou bakalářskou práci, kterou doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 30664