OLEJ, T. Výrobní logistika [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Špinka, Jiří

1. Informace k zadání - splnění Diplomová práce byla zaměřena na problematiku racionalizace procesů montáže nízkonapěťových rozvaděčů ve firmě ProCS s.r.o. Slovenská republika. Při řešení vycházel pan Olej z podkladů získaných ve firmě a z vlastních měření doby trvání jednotlivých úkonů, časů zjištěných při výrobě rozvaděče. Zadání je splněno. 2. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace Student během řešení diplomové práce pracoval velice aktivně, řešení průběžně konzultoval s vedoucím práce na konzultace byl připraven. 3. Aktivita při dokončování Práce byla dokončena v dostatečném předstihu a její definitivní obsah byl dostatečně a včas konzultován. 4. Formální provedení Formální stránka práce ve vyhovující. 5. Práce s literaturou Pan Olej pracoval s literaturou zcela samostatně, využíval zahraniční prameny ve kterých se orientoval s přehledem a výborně je využil ve své práci. 6. Souhrnné hodnocení Diplomant prokázal schopnosti samostatné inženýrské práce, pracoval samostatně, předložená práce má vysokou úroveň. Doporučuji práci přijmout k obhajobě, navrhuji hodnocení podle klasifikační stupnice A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Vaněk, Jiří

Student se ve své práci, zadané ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, zabývá problematikou výroby a výrobní logistiky nízkonapěťových rozvaděčů vyráběných firmou ProCS, s.r.o.. Práce je zpracována v rozsahu 78 stran včetně seznamu použité literatury, tabulek, obrázků, zkratek a šesti stran příloh. Práce je rozčleněna do dvanácti kapitol. V první kapitole se student zabývá úvodem do logistiky. V následujících dvou kapitolách představuje firmu ProCS a specifikuje její výrobní sortiment. Následující kapitoly jsou věnovány procesu výroby a projektovému managementu, který je následně použit i pro optimalizaci montáže dvou typů rozvaděčů. V závěru student navrhuje zefektivnění výroby a montáže prostřednictvím zautomatizování procesu stripování a krimpování. Práce je sepsána pečlivě a přehledně. Odborná úroveň práce odpovídá znalostem získaným v daném oboru magisterského studijního programu. K práci mám několik připomínek: Práce se nazývá Výrobní logistika, ale celkově je logistice věnován pouze úvod a není zde vůbec popsána firemní logistika firmy ProCS. V příloze jsou Ganttovy diagramy před optimalizací, ale postrádám po optimalizaci. Některé odborné výrazy mají slovenský (český) ekvivalent, protože práce je psaná ve slovenštině, mělo by se dávat přednost těmto výrazům. Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a zadání diplomové práce bylo splněno. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou Výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Formální zpracování práce A 10/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 23800