CZAJKOWSKI, O. Proudové zdroje s tranzistory řízenými elektrickým polem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Horák, Michal

V bakalářské práci měl student za úkol vysvětlit princip proudových zdrojů a popsat různá používaná zapojení proudových zdrojů s tranzistory MOSFET a jejich vlastnosti, zejména různé varianty proudových zrcadel. V další části práce měl vysvětlit specifické rysy proudových zdrojů používaných v integrovaných obvodech. Vlastnosti různých proudových zdrojů měly být simulovány na počítači. Výsledky simulací měly být porovnány s výsledky měření na konkrétním realizovaném obvodu. Konstatuji, že zadání práce ve všech podstatných rysech splnil. Bakalářská práce navazuje na semestrální projekty 1 a 2 řešené v předcházejících semestrech. K počítačové analýze obvodů použil simulátor Spice a provedl citlivostní analýzu, teplotní analýzu a analýzu vliv rozptylu parametrů některých prvků obvodu; z textu práce však není jasné, jaký typ proudového zrcadla analyzoval. Přínosem práce je, že se neomezil pouze na statické analýzy, ale provedl i dynamickou analýzu odezvy na skokovou změnu řídicího proudu. V práci podrobně uvádí výsledky dynamické analýzy, a to jak simulace, tak i měření na osciloskopu. Nedostatkem je, že jsou prezentovány především grafy a chybí k nim podrobnější text, tzn. popis, vysvětlení, porovnání apod. Během zimního semestru na podzim 2007, kdy pracoval na semestrálním projektu 2, na pravidelné konzultace nedocházel, pouze až ke konci semestru. Obhajobu SP 2 sice zvládl, ale komise měla značné výhrady. Během letního semestru, na jaře 2008, dosáhl výrazného kvalitativního pokroku a předkládaná bakalářská práce je mnohem kvalitnější než byl jeho projekt SP 2. V této souvislosti chci zdůraznit, že v závěrečném letním semestru 2008 musel pracovat zcela samostatně kvůli mé dlouhodobé nepřítomnosti na fakultě a na rozdíl od ostatních studentů nevyužil možnosti komunikovat se mnou elektronickou poštou. Přesto vcelku dobře zvládl jak počítačové simulace, tak i praktickou realizaci obvodu. Po stránce časové si práci dobře rozvrhl a závěrečnou bakalářskou práci odevzdal ve stanoveném termínu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 46/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury D 6/10
Navrhovaná známka
B
Body
83

Posudek oponenta

Bajer, Arnošt

Úkolem bakalářské práce byl popis proudových zdrojů a zpracování přehledu používaných zapojení proudových zdrojů s tranzistory MOSFET. Vlastnosti různých proudových zdrojů byly simulovány na počítači. Výsledky simulací byly údajně porovnány s výsledky měření na konkrétním realizovaném obvodu. Tento realizovaný obvod však není nikde blíže uveden - např. schéma nebo foto. K většině použitých matematických výrazů chybí popis veličin ve vzorcích. Od začátku do konce je práce přesycena hrubými gramatickými chybami a nejasnými slohovými obraty. Přesto po odborné stránce plní zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 16/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 15778