AWADOVÁ, T. Měření kvality gama-kamer [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Drastich, Aleš

Posluchačka přistoupila k práci na své BP od samého počátku velmi zodpovědně a iniciativně, pravidelně navštěvoval konzultace a velmi aktivně spolupracovala s Klinikou nukleární medicíny FN Brno. Zvláště si cením její iniciativy při praktických měřeních vlastností gama-kamer a zejména pak závěrečného statistického zpracování naměřených výsledků. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Kolář, Radim

Bakalářská práce se zabývá měřením kvality gama kamer. Text práce je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Obě části jsou napsány čtivě a jasně. K první části mám jen připomínku týkající se kvality některých obrázků - jedná se o převzaté obrázky s anglickým popisem, který je téměř nečitelný. V praktické části studentka popisuje jednotlivé typy měření vybraných parametrů gama-kamer na konkrétním pracovišti. Jednotlivé protokoly měření jsou řádně popsány včetně výsledků a krátké diskuze. Dalším výsledkem této práce je zhodnocení vlivu kalibrace na dva vybrané kvantitativní parametry. Jsou provedeny standardní testy včetně testu na normality náhodných výběrů a výsledky jsou diskutovány a shrnuty. Práci považuji za kvalitní, s drobnými formálními nedostatky (již zmíněná kvalita obrázků, prázdná místa na konci stránek). Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

eVSKP id 30648