TĚŽKÝ, J. Vyhodnocení nákladů na penalizace v zadané distribuční síti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Blažek, Vladimír

Diplomant se v předložené diplomové práci zabývá vyhodnocením nákladů na penalizace v zadané distribuční síti. Svoji práci rozčlenil do deseti, po sobě logicky navazujících, kapitol. Po úvodní kapitole jsou následující dvě kapitoly věnované popisu elektroenergetického systému a jeho organizačnímu uspořádání. Čtvrtá kapitola informuje o základních dokumentech energetické legislativy. Další kapitola se věnuje základním pojmům a ekonomickým aspektům spolehlivosti. Šestá kapitola se zabývá ČSN 540/2005 Sb.: Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice. Sedmá kapitola uvádí standardy nepřetržitosti dodávky na úrovni jednotlivého zákazníka a náhradami za nedododanou elektrickou energii. Vlastní část práce diplomant soustředil do osmé kapitoly, ve které provedl analýzu nákladů na penalizace v zadané distribuční síti. Poslední kapitolu tvoří závěr. K práci nemám žádné připomínky a otázky. Práce je dolněná potřebnými přílohami. Textová i grafická část práce je na velmi dobré úrovni. Diplomant splnil požadavky zadání. Práci navrhuji přijmout k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 35/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce E 10/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Skala, Petr

K práci mám pouze následující připomínky: - V abstraktu v 1. větě je uvedeno "Důležitým kritériem pro posouzení ekonomické stability rozvojových zemí je jejich energetický systém." Práce přitom hovoří o ČR a dalších evropských zemích. - Abstrakt, odst. 2: není pravda, že "Každá země má systém standardů posouzení spolehlivosti, při jejichž překročení jsou udělovány penalizace." - Kap. 2.1, odst. 2 - větě nerozumím, "informace o minulém vývoji"? - Kap. 5.1 - definice pojmu "porucha" a "přerušení" jsou formulovány velmi problematicky (z technického a provozního pohledu nevhodně) a nejsou zcela v souladu se smyslem těchto pojmů v kap. 8. V kap. 5.2.2 dochází k současnému používání pojmů "přerušení" a "výpadek", přičemž pojem výpadek není definován. - V některých případech by bylo vhodnější zvolit jiný sled kapitol. Např. kapitola 2.2.2 se vztahy pro některé ukazatele spolehlivosti předchází o mnoho stran kap. 5.1 se základními pojmy a definicemi z teorie spolehlivosti. - Kap. 5.2.1 popisuje teoretickou situaci, ale nedopovídá současné praxi - většina zákazníků se nerozhoduje o výběru dodavatele, nedochází k výrazným změnám dodavatelů u zákazníků. Ilustrace na obr. 5.2.1 a 5.2.2 jsou vágní (soudě podle obrázků a textu k nim v práci uvedeným) a nejsou vhodné pro technickou zprávu, kterou diplomová práce je. - Kap. 8.2 - postrádám vyčíslení celkových nákladů na penalizace za celou danou síť. - Kap. 8.2, odst. 1 - standard podle vyhl. 540/2005 Sb. je zde popisován jako standard s penalizací, jejíž výše je pro všechny odběratele z dané napěťové hladiny stejná, což není pravda (v předcházející části textu byl standard popsán přitom správně). - Kap. 8.4., odst. 1 - není pravda, že všichni odběratelé mají ve Španělsku podle citovaného standardu stejně vysokou penalizaci (viz str. 43 a 43, kde je standard popsán správně). Poslední věta odstavce není pravdivá. - Kap. 8.5, odst. 1, poslední věta - popis standardu v UK je nepřesný. - Kap. 8.5, odst. 2, poslední dvě věty si protiřečí. - Časté používání 1. osoby jednotného čísla není v technických zprávách obvyklé a vhodné (zvlášť nevhodné jsou obraty typu "… jsem si analyzoval …", "… jsem si zvolil…" apod.). - Kap. 8.3 až kap. 8.6 - použití spojení "…systém standardů…" je v dané souvislosti zavádějící, jedná se pouze vždy o jeden standard v dané zemi - zákaznický standard nepřetržitosti dodávky, mimo toho jsou v daných zemích používány i jiné standardy. - V kap. 8.6 by bylo vhodné pro hodnocené standardy uvést také přehledné porovnání celkových nákladů na penalizace za celou analyzovanou síť. - Kap. 8.8, odst. 2 - ve výčtu "povětrnostních vlivů" figuruje příčina 39 - průraz izolátoru (předpokládám, že překlep - patří 38 - sníh).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce D 30/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 12/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
D
Body
68

Otázky

eVSKP id 15785