TRNĚNÝ, P. Alternativní a hybridní pohony automobilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Václav

Poměrně rozsáhlé téma bakalářské práce bylo zpracováno přehledně a logicky, autor se dobře orientoval v množství i značně roztříštěných dostupných informací. Z hlediska formálního zpracování lze vytknout jen některé zcela drobné detaily.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ramík, Pavel

Zadání bakalářské práce bylo rámcově splněno v celém rozsahu, čtenář získá celkový přehled o poměrně rozsáhlé problematice alternativních a hybridních pohonů v automobilní technice. Některé závěry autora se jeví poněkud zjednodušené (např. problematika pneumatického pohonu), nicméně s přihlédnutím k šíři problematiky to není závažná výtka. Formální náležitosti práce nemají větší nedostatky, textová část je vždy doplněna vhodným grafickým materiálem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 38821