KŘÍŽ, J. Sanace půdy po těžbě uranu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Jícha, Jaroslav

Práce je mimořádná s ohledem na rozsah zpracované problematiky. Posluchač se zaměřil nejen na oblast ochrany životního prostředí a související legislativu, ale hlavně na posouzení stávající technologie sanace ložiska a na návrh její změny. Uvedené technologické a projekční návrhy jsou podloženy řadou složitých modelových výpočtů a simulací v programu Chemcad. K dokonalosti práce přispěl značnou měrou i odborný konzultant, pan Ing. J. Luťcha.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kalous, Jaroslav

Úkolem pana Kříže bylo komplexně zhodnotit problematiku snižování následků těžby uranu chemickou cestou v lokalitě Stáž pod Ralskem a zaměřit se na provoz odparek, který se potýká se stále narůstajícími potížemi způsobené zvyšující se tvorbou inkrustů na teplosměnných plochách. Souhrnně lze konstatovat, že autor zadaný úkol splnil, navrhuje a rozpracovává dvě možná nápravná opatření, úpravy na stávajících odparkách a návrh nového způsobu odpařování důlních vod na mnohostupňové expanzní odparce. Práce má 93 stran a dvě přílohy. Text je vhodně doplňován řadou obrázků, grafů a tabulek. Na výstižný úvod navazuje komplexní přehled celé historie těžby uranu až po současnost, kdy je realizován rozsáhlý sanační program vč. rozsáhlého přehledu legislativních norem. Těžiště práce je v navrhovaných řešeních. Navrhovaná změna rozvodu nástřiku odstraněním stávajících plastových rozdělovačů a jejich nahrazením síťovým rozdělovačem je vtipné, jednoduché a reálné řešení. V dalších kapitolách se zabývá radikálním řešením - nahrazení stávajících odparek za jiný způsob, který vylučuje tvorbu inkrustů. Návrh je podrobně rozpracován a doplněn o návrh energetického zařízení zahrnující plynové turbiny a utilizační kotel. K dílčím výpočtům vedoucí ke konečnému řešení návrhu nejsou připomínky. Kritická připomínka je k poněkud nekomplexnímu vyhodnocení ekonomické stránky prezentovaných návrhů. Autor v diplomové práci prokázal schopnost tvůrčího přístupu a potřebnou odbornou způsobilost při řešení a rozpracování návrhů, zejména při simulování navržené technologie v programu ChemCAD 5. Nelze opomenout píli a vytrvalost při sběru informací, neboť celá problematika byla v minulosti předmětem strategického utajení. Souhrnně lze konstatovat, že práce je zpracována na vysoké odborné úrovni i po stránce grafické i stylistické. Pro s.p. Diamo Stráž pod Ralskem bude práce přínosným dokumentem uvádějící komplexní a ucelený soubor informací, reálný pohled na možnosti řešení vážného problému, i když nutno přiznat, že zejména navrhovaná radikální změna bude spíše teoretickou rezervou i když odborně dobře připravenou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 16857