DAMBORSKÝ, P. Výpočtová a experimentální analýza napjatosti turbinové lopatky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Malenovský, Eduard

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jaroslav, Kovařík

Výpočtová a experimentální analýza napjatosti turbinové lopatky Diplomant zpracoval náročné teoreticko-experimentální zadání analýzy napjatosti se znalostí problematiky jak teoretické, tak experimentální části. Zvládl problém absence výkresové dokumentace k lopatce tak, že geometrický model lopatky potřebný pro teoretický výpočet napjatosti získal skenováním skutečné lopatky pomocí skenovacího zařízení ATOS. Tvůrčím způsobem vytvořil geometrický model vhodný pro dynamický výpočet napjatosti programem ANSYS. V experimentální části rovněž tvůrčím způsobem vyřešil počítačem řízené buzení kmitání lopatky a počítačem řízené zpracování měřených hodnot z tenzometrické růžice umístěné na kmitající lopatce. Zvládl širokou problematiku experimentální části práce od experimentální modální analýzy přes tenzometrii po počítačem řízené měření, zpracování a vyhodnocení experimentálně získaných dat. V teoretické části prokázal znalost problematiky tvorby geometrického modelu,stanovení okrajových podmínek výpočtu a řešení výpočtu dynamických napětí v kmitajícím tělese metodou konečných prvků programem ANSYS. Analýzou výsledků výpočtem i experimentálně získaných hodnot hlavních napětí a jejich směru v závislosti na velikosti buzení kmitající lopatky prokázal, že nelinearity projevující se při experimentálním kinematickém buzení lopatky nemají původ ve složitém tvaru lopatky a velkých lokálních deformacích při napětích blízko meze kluzu materiálu lopatky. Nastínil možné příčiny nelinearity. Jejich ověření může být zajímavým tématem dalších diplomových prací. Velký rozsah prací potřebných k realizaci experimentů a výpočtů plynoucích ze zadání je pravděpodobně příčinou některých obsahových a formálních nedostatků práce. Například v kapitole 1 prezentované dělení parních turbin na turbiny s přihřívaním a bez přihřívání je v souvislosti s tématem práce neadekvátní a trochu mimo téma práce. V kapitole 7.3 na straně 44 je odkaz na obrázek 42, kde má být uvedeno třívodičové zapojení tenzometrického můstku. Na obrázku je ovšem dvouvodičové zapojení prezentované v předchozím textu. Zřejmě tedy jeden obrázek chybí. Občas se v práci objevují pravopisné chyby. Použití automatického korektoru chyb v textovém editoru by pomohlo většinu z nich zachytit. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 16872