VONDRÁK, P. Návrh konstrukce vrtačky pro plošné spoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Blecha, Radim

Bakalářskou práci pana Pavla Vondráka hodnotím výborně a nemám k ní žádné připomínky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Synek, Miloš

Při hodnocení předložené bakalářské práce musím konstatovat, že práce byla vypracována přehledně a velmi důkladně. Její obsah a řešení je v souladu s požadavky zadání. Tuto bakalářskou práci v celkovém pohledu hodnotím za nadprůměrně odvedenou práci, kterou lze v praxi využít. Součástí diplomové práce je i CD-ROM s elektronickou podobou textu a výkresů. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 16811