OLEJNÍK, P. Návrh internetových stránek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Koch, Miloš

chybí ekonomické zhodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
B

Otázky

Posudek oponenta

Luhan, Jan

Práce je komplexně zpracována na základě specifikovaných požadavků firmy. Návrh webových stránek splňuje požadavky norem a odpovídá standardům. V rámci řešení byla provedena i seo optimalizace a realizována přehledná administrativní část. V samotném zpracování práce byl kladen důraz na technické zpracování. Daný návrh má velmi dobrou výchozí pozici pro vybudování stabilního a silného webu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úrověň zpracování diplomové práce (originalita, zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos a praktické využití návrhu A
Odborná jazyková úrověň B
Písemná a grafická úprava A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 27353