POLZER, S. Výpočtová analýza pevnosti a životnosti turbínových lopatek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Janíček, Přemysl

Jedná se o diplomovou práci mimořádné úrově, na vysoké teoretické, metodologické a aplikační úrovni. Tyto práce by mohla být předložena i jako disertační. Práce se zabývá problematikou deformačně-napěťových analýz v závěsu posledního stupně parní turbíny. Získané výsledky tvoří vstupy pro hodnocení životmnosti závěsu, a tím i celé turbiny. Předkládaná práce je velkým přínosem pro posuzování spolehlivosti turbinových lopatek. Diplomová práce má komplexní charakter, protože dosažené výsledky jsou průnikem znalostního, experimentálního a výpočtového modelování, přičemž posledně uvedené je dominantní. Metodika práce, algoritmus řešení a dosažené výsledky lze považovat za původní. Diplomant v celé práci důsledně aplikoval systémovou metodologii, zejména v oblasti výpočtového modelování. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Suchánek, Miroslav

V diplomové práci byla provedena rozsáhlá a komplexní analýza problémů pevnostního návrhu turbínových lopatek. Byla vypracována metodika řešení, realizován úctyhodný objem výpočtů a z nich vyvozeny cenné závěry. V závěru práce byly navrženy změny materiálu a geometrie komponent vedoucí ke zvýšení jejich únosnosti a životnosti. Předložená práce je zcela jistě velmi významným příspěvkem k řešení daných problémů jak z hlediska zadavatele práce, tak turbínářské praxe obecně. Drobné nepřesnosti a překlepy v textu nijak významně neovlivňují odbornou úroveň práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Vlastní přínos a originalita A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 16838