ŠTĚPÁN, T. Zařízení na zkoušení termoregulačních vlastností termostatických hlavic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Štětina, Josef

Problematika vývoje prototypů zkušebních zařízení je velice aktuální, protože stale vice budou výrobci a dovozci testovat části otopných systém, aby splnili požadavky norem a zajistili kvalitu produkce. Student splnil zadání diplomové práce. Diplomová práce splňuje základní požadavky na grafickou úroveň práce. Bohužel se na kvalitě práce projevila nesoustavná práce. Student při psaní práce zejména využíval internetové zdroje, které jsou v práci citovány. Hlavním nedostatkem práce je zejména soustředění na rešeršní práci místo na vlastní konstrukční návrh zkušebního zařízení. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Katolický, Jaroslav

Diplomová práce pana Bc. Štěpána má 63 stran. Cílem této práce je návrh testovacího zařízení pro zkoušení termostatických hlavic. Autor se v práci věnuje tomu, co by takové zařízení mělo obsahovat a splňovat, ale už méně jsou zde zdůrazněny jeho návrhy na realizaci tohoto zařízení. Celkově je tato práce zpracována velice nepřehledně a autor se v ní dopouští mnoha nepřesností. Přes tyto výtky doporučují diplomovou práci k obhajobě před komisí pro státní zkoušky v oboru Technika prostředí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 16843